Countries

Pakistan

Page 1 - A list of cities of Pakistan

# City Population
1 Jabbar

0

2 Dhangdev Saiyidan

0

3 Dheri

0

4 Sohawa Mirza

0

5 Mohra Bhutia

0

6 Mohra Kanial

0

7 Sui Hafizan

0

8 Kilawala Mohra

0

9 Mohra Phadiaia

0

10 Mohra Muridan

0

11 Mohra Luni

0

12 Luni Maliaran

0

13 Mohra Gumiran

0

14 Mohra Darial

0

15 Chak Mirza

0

16 Kanoha

0

17 Sahot Bangial

0

18 Mohra Nagrial

0

19 Khanahad

0

20 Khablan Na Mohra

0

21 Bavey Na Mohra

0

22 Dheri

0

23 Taro na Mohra

0

24 Gurha

0

25 Chakiala

0

26 Latwal

0

27 Nawan Shah

0

28 Kolian Na Bagh

0

29 Mawa

0

30 Samthi

0

31 Dhok Patialian

0

32 Dhok Karam Singh

0

33 Mohra Rajian

0

34 Bun Bagh

0

35 Pikan

0

36 Dhol Maira

0

37 Dhok Mochian

0

38 Bana Mohra

0

39 Dheri Maira

0

40 Luni Bazdar

0

41 Luni Salial

0

42 Sharifabad

0

43 Agla Mohra

0

44 Mangal

0

45 Mak

0

46 Phalina

0

47 Banniwala Mohra

0

48 Darial

0

49 Mohra Kanial

0

50 Mohra Saiyidan

0

51 Darkali Mian Haji Sahib

0

52 Bagu Na Mohra

0

53 Umnaka

0

54 Arif Kanial

0

55 Purana Baghpur

0

56 Sarai Pakka

0

57 Harar

0

58 Changa Bangial

0

59 Narali Kaswal

0

60 Badhana Gujar

0

61 Janga Bangial

0

62 Dhok Misterian

0

63 Kuri Sarfaraz

0

64 Nagail Sohal

0

65 Matua

0

66 Dhuma

0

67 Barki Badhal

0

68 Barki Nai

0

69 Jhangi Hamid

0

70 Dungi

0

71 Chiari Kalial

0

72 Tharjal

0

73 Dhok Kalial

0

74 Hakim Chhata

0

75 Dariala

0

76 Kajo Sahib

0

77 Karyali

0

78 Dhok Baba Hussain

0

79 Chhani

0

80 Ara

0

81 Gurha

0

82 Gumti

0

83 Chehray

0

84 Korizada Sawan

0

85 Sanghori

0

86 Mohra Naju

0

87 Hidwala Gujran

0

88 Takki

0

89 Ruppar

0

90 Mohra Nabi Shah

0

91 Buttar

0

92 Mohra Maira

0

93 Kalari

0

94 Khojian ka Mohra

0

95 Dhok Madad Khan

0

96 Dhok Khawajgan

0

97 Khartara Mohra

0

98 Mohra Dhiar

0

99 Chabutra

0

100 Bagh Buta

0

101 Malakpur Azizal

0

102 Gakkhar Sunnal

0

103 Tirnale Bangial

0

104 Dhok Gurha

0

105 Mohra Bhattian

0

106 Mohra Sohalan

0

107 Saro Kalle

0

108 Shahbra

0

109 Garhi Ibrahim Khan

0

110 Kulah

0

111 Garhi Shia

0

112 Sarai Malik Wazir

0

113 Dheri Baghbanda

0

114 Jao

0

115 Mara Dah

0

116 Daryab Kalle

0

117 Burj Kili

0

118 Super Spar

0

119 Bakaro Kandao Ziarat

0

120 Bar Tartara

0

121 Mughal Bagh

0

122 Guli Bagh

0

123 Burj Nasir Khan

0

124 Chingai

0

125 Mulla Kili

0

126 Ganjyanu Kile

0

127 Yasin Kor

0

128 Marai Kor

0

129 Surdag

0

130 Asomina

0

131 Qaldara

0

132 Sakha Dand

0

133 Zankai

0

134 Surgai

0

135 Rai

0

136 Chinar

0

137 Bara Kamangara

0

138 Mianz Kamangara

0

139 Kharai Kamangara

0

140 Manrugai

0

141 Sarkano Mena

0

142 Saida Shah

0

143 Asghar

0

144 Sarkari Qila

0

145 Sher Alam Kili

0

146 Karkani

0

147 Kotki

0

148 Pam Pokha

0

149 Dherai

0

150 Zaga Dherai

0

151 Gulo Kas

0

152 Loe Jawar

0

153 Janat Shah

0

154 Dhilai

0

155 Garho

0

156 Kausar

0

157 Bara Banda

0

158 Bai China

0

159 Bad-i-Samur

0

160 Tut Shah

0

161 Chingazo

0

162 Hajiabad

0

163 Nawai Kalle

0

164 Dherai

0

165 Tang Khata

0

166 Khairabad

0

167 Shamshak

0

168 Ghwaghasai

0

169 Daural

0

170 Dag Alam Shah

0

171 Nokha

0

172 Kasba

0

173 Zor Mandai

0

174 Khazana

0

175 Muhajir Camp

0

176 Shaikh Kalle

0

177 Rashakai

0

178 Miangano Kalle

0

179 Loe Sam

0

180 Trakai

0

181 Sabagai

0

182 Piawara

0

183 Bhagorrai

0

184 Qazi Koruna

0

185 Karborai

0

186 Shingar

0

187 Zargarai

0

188 Ghaljo Kamangara

0

189 Miangan

0

190 Doda

0

191 Bakai

0

192 Danda

0

193 Ghundai

0

194 Pumbo Ghundai

0

195 Inzari

0

196 Rajab China

0

197 Sarko

0

198 Damano Shah

0

199 Narai Shah

0

200 Lal Khan Shah

0

201 Bandai

0

202 Khro Shah

0

203 Dinga

0

204 Top

0

205 Shinai

0

206 Sheikhan

0

207 Khawaga

0

208 Bumb Darra

0

209 Rambat

0

210 Chargulai

0

211 Kamangara

0

212 Bar Sagai

0

213 Kami

0

214 Akhkarzai Dag

0

215 Sagai

0

216 Pam Pokha

0

217 Kajira

0

218 Kuhai

0

219 Kharkai

0

220 Kangra

0

221 Musa Kor

0

222 Dab

0

223 Kalao

0

224 Shin Kamar

0

225 Dherai

0

226 Khara Shah

0

227 Shama

0

228 Sangra

0

229 Kharkai

0

230 Ajdarra

0

231 Bakhmal Shah

0

232 Agara

0

233 Shurai

0

234 Kargha

0

235 Miagano Koruna

0

236 Dando Kor

0

237 Shego Gharrai

0

238 Shaikh Ismail

0

239 Zao

0

240 Dandu

0

241 Surdag

0

242 Shato Khel

0

243 Shagai

0

244 Aipi Kor

0

245 Khandak

0

246 Jhanda

0

247 Gharibai

0

248 Shawa

0

249 Kalagai

0

250 Kanra

0

251 Adin Khel

0

252 Gagizai

0

253 Ganda Ghar

0

254 Tangai

0

255 Bian Khel

0

256 Sru Koruna

0

257 Khadi Khel

0

258 Loe Maina

0

259 Ali Sher

0

260 Inzar Shah

0

261 Toru

0

262 Ulas

0

263 Mangarra

0

264 Serai

0

265 Aulai

0

266 Kanro Kili

0

267 Mundara

0

268 Sara Shah

0

269 Sur Tangai

0

270 Walai Shah

0

271 Khazana

0

272 Babu Meno

0

273 Gidaran

0

274 Chingai

0

275 Tora Ghundai

0

276 Kalu Shah

0

277 Gumbatai

0

278 Koe Baram Khel

0

279 Kasurrai

0

280 Loe Surdag

0

281 Zarra Kalle

0

282 Landigo Jai

0

283 Ghundai Kalle

0

284 Inkai

0

285 Dag Qala

0

286 Karkano Kalle

0

287 Spelano Kalle

0

288 Daud Shah Kili

0

289 Isagai

0

290 Mian Khel

0

291 Haji Mir Kili

0

292 Gagra

0

293 Jabagai

0

294 Postakai

0

295 Sher Maddi Kili

0

296 Kotka Banochi

0

297 Zarif

0

298 Bhana Manjiwala

0

299 Usman Ghani Banda

0

300 Tortalle Manjiwala

0

301 Tiwana Fort

0

302 Topan Singh Banda

0

303 Banda Shamadu

0

304 Kotka Shah Muhammad

0

305 Sorab Banda

0

306 Kotka Akbar Zaman

0

307 Kotka Sardar

0

308 Taru Khel

0

309 Yasin Manjiwala

0

310 Pirwala

0

311 Banda Begran

0

312 Mulla Khel

0

313 Kotka Gul Howz

0

314 Kotka Manzar

0

315 Kotka Khan Mir

0

316 Madu Banda

0

317 Langar Khel

0

318 Khān Sāfa

0

319 Banda Kallan

0

320 Kotka Jalal Din

0

321 Haji Muno Banda

0

322 Kotka Sher Khan

0

323 Gangel

0

324 Kotka Alam Khan

0

325 Kotka Dalaki

0

326 Bagni Banda

0

327 Baz Kalle

0

328 Banda Ayaz

0

329 Allāhdad

0

330 Ali Khan Bānda

0

331 Banda Zairan

0

332 Abbas Banda

0

333 Churi Khel

0

334 Bela

0

335 Landa Nazar Shah Bhitanni

0

336 Muhammad Yar Khan

0

337 Daraka Timur Shah

0

338 Zangi Khel

0

339 Khan Muhammad Kalle

0

340 Raza Khan

0

341 Kotka Mirwan

0

342 Samandi

0

343 Gulzari Khel

0

344 Masti Khel

0

345 Kotka Malik Ayazi

0

346 Abadi Umar

0

347 Khan Khel

0

348 Ziarat Jawar Gul Faqir

0

349 Kauna Ghazni Khel

0

350 Gorka Dilasa Shah

0

351 Shah Husain

0

352 Gorka Said Khel

0

353 Kotka Gidder

0

354 Kotka akram

0

355 Bahawal Kalle

0

356 Kotka Lali

0

357 Dre Plara

0

358 Muhammad Amin

0

359 Jafar Khel

0

360 Said Ali

0

361 Jangi Khan

0

362 Chandu Khel

0

363 Gharal Kha Khel

0

364 Sargul Kalle

0

365 Hinial Amir Khan

0

366 Kilris

0

367 Abbas Kili

0

368 Zulqadir

0

369 Pai Kili

0

370 Ismaili

0

371 Sahib Khan

0

372 Sherdil Khan

0

373 Zardast Khan

0

374 Ibrahim Khan

0

375 Mir Alam Khan

0

376 Samundar Khan

0

377 Sharif

0

378 Kotka Haq Nawaz Khan

0

379 Kotka Arsala Khan

0

380 Ghoriwala

0

381 Saipal

0

382 Sarmast

0

383 Mughal Khel

0

384 Sade Khel

0

385 Bodin Khel

0

386 Katurai Narai

0

387 Karamgai

0

388 Spale Pani

0

389 Ada Punga

0

390 Karam

0

391 Mazdak

0

392 Larozai

0

393 Shaga

0

394 Barozai

0

395 Landai Nur

0

396 Hathi Khel

0

397 Zawar Din Kot

0

398 Mamit Khan Kot

0

399 Pir Gul Kot

0

400 Paltoke

0

401 Salair

0

402 Mandorai

0

403 Janimela

0

404 Khara China

0

405 Sanga

0

406 Wunboyi

0

407 Ziabai

0

408 Warza

0

409 Gulet Kalle

0

410 Wara

0

411 Danda Faqirano Kalle

0

412 Kikarai Star Kalle

0

413 Manzai Urmai Khel

0

414 Abdullah Bagh Kalle

0

415 Raghzai Kalle

0

416 Dhani Khel Kalle

0

417 Imar Khan Khel Kalle

0

418 Landai Kalle

0

419 Poya

0

420 Khaisana Raghzai Kili

0

421 Mir Dad Kot

0

422 Michi Khel Star Kalle

0

423 Najim Kot

0

424 Khar Ghoze Khula

0

425 Talar Kas

0

426 Ghware Mela

0

427 Kundsarai

0

428 Ghuzhe Pezha

0

429 Tahsil

0

430 Bazi Khel

0

431 Mian Daka Kas

0

432 Hindi Kas

0

433 Ghulam Khel

0

434 Sarkarai

0

435 Mughel Khel

0

436 Yar Khan Kot

0

437 Ghalja

0

438 Khojel Khel

0

439 Dag

0

440 Dab Kili

0

441 Dab Kot

0

442 Gangi Khel

0

443 Shin Warsak

0

444 Wucha Kasa

0

445 Kurezai

0

446 Masti Khel

0

447 Tsappar

0

448 Kaskai

0

449 Karim Khan Kalle

0

450 Pir Makan

0

451 Kabli Kalle

0

452 Taran

0

453 Shahwula

0

454 Torwani

0

455 Michan Baba

0

456 Jarmonai

0

457 Pogha Kot

0

458 Sherana

0

459 Dotani Kot

0

460 Karai

0

461 Boki Khel

0

462 Sperki Wala

0

463 Ghwaya Khwa

0

464 Changai

0

465 Kundi Kasa

0

466 Koti Kalle

0

467 Liare Zhawar

0

468 Shahruz

0

469 Spinkai Raghzai

0

470 Walhe Kala

0

471 Zoe Mandai

0

472 Walikhai

0

473 Bakirai

0

474 Makhilai

0

475 Mira Din

0

476 Jani Khel

0

477 Burai

0

478 Khairi

0

479 Wuch Wom

0

480 Punge

0

481 Shigai

0

482 Umar Khel

0

483 Bajan Khulla

0

484 Rwe Ware

0

485 Punga Kale

0

486 Kao Khulla

0

487 Palgai

0

488 Badi Baraki

0

489 Maizar

0

490 Ghalanai Khulla

0

491 Larimai Borinzai

0

492 Larima

0

493 Bosh

0

494 Chag Zhawar

0

495 Shakhala

0

496 Badshah Khan

0

497 Mullah Hamzullah

0

498 Mantoi Ashangi

0

499 Mami Khel

0

500 Shankai Dragai

0