Countries

Pakistan

Page 3 - A list of cities of Pakistan

# City Population
1001 Nur Shah

0

1002 Chaukatolo

0

1003 Solani

0

1004 Muhammad Hasan

0

1005 Shaikh Nadin Ziarat

0

1006 Gubiwari

0

1007 Ziarat Rukkum Shah

0

1008 Sajan Shah Goth

0

1009 Goth Jumma Khan Mallah

0

1010 Haji Musa Baloch

0

1011 Badro Baloch

0

1012 Khaliqdano Sumro

0

1013 Sumar Khaskheli

0

1014 Goth Abdullah Dablo

0

1015 Syed Pinne Ladha Shah

0

1016 Ziarat Ibrahim Shah

0

1017 Ziarat Pir Ghulam Shah

0

1018 Zaram

0

1019 Wasandani

0

1020 Shaffu

0

1021 Sadrani

0

1022 Qubba Pir

0

1023 Nimani

0

1024 Motiani

0

1025 Morjang

0

1026 Mianosao

0

1027 Lakkhu

0

1028 Khidi

0

1029 Khadai

0

1030 Khar Kachho

0

1031 Karia Pir

0

1032 Kamacha

0

1033 Ismailani

0

1034 Ibrahim Sipahi jo Goth

0

1035 Haji Ibrahim Mushani

0

1036 Gozani

0

1037 Goth Yar Muhammad

0

1038 Goth Shukar Khan

0

1039 Goth Shahok

0

1040 Goth Qasimani

0

1041 Goth Mundra

0

1042 Goth Gulu

0

1043 Gador

0

1044 Dandah

0

1045 Buria

0

1046 Allah Rakhia

0

1047 Achrani

0

1048 Tharira

0

1049 Thana Welpat

0

1050 Sumrani

0

1051 Sanjari

0

1052 Rabbuwani

0

1053 Rawani

0

1054 Muridani

0

1055 Mullaka

0

1056 Mubarakani

0

1057 Musani

0

1058 Motiawaro Goth

0

1059 Machuwara Goth

0

1060 Loilani

0

1061 Langra

0

1062 Kishari Bagh

0

1063 Goth Bagh Kishari

0

1064 Kechan

0

1065 Kanar

0

1066 Jandro Bagh

0

1067 Hussenani

0

1068 Halad

0

1069 Gullani

0

1070 Goth Haji Allu

0

1071 Goth Siddiq

0

1072 Goth Shaikh Mangia

0

1073 Goth Saiyid Bahram Shah

0

1074 Goth Nur Muhammad

0

1075 Goth Muhammad Siddiq

0

1076 Goth Ismail

0

1077 Goth Haji Mian Wasaya

0

1078 Goth Haji Harun

0

1079 Goth Haji Ghulam Muhammad

0

1080 Goth Haji Denda

0

1081 Goth Ghulam Muhammad

0

1082 Goth Ghulam Shah

0

1083 Goth Chote

0

1084 Goth Ahmad Jamot

0

1085 Ghari

0

1086 Fatehani

0

1087 Goth Chhib

0

1088 Charkhewara Goth

0

1089 Aqubani

0

1090 Sobheji

0

1091 Zober jo Goth

0

1092 Goth Saiyid Adam Shah

0

1093 Goth Abdur Rahman Gadur

0

1094 Goth Mur Muhammad Saryan

0

1095 Goth Raza Muhammad Gadur

0

1096 Goth Haji Sulaiman Runjha

0

1097 Goth Shairu

0

1098 Drib jo Goth

0

1099 Chigirdi

0

1100 Goth Bhit

0

1101 Kuto

0

1102 Wadi

0

1103 Hasan Khan

0

1104 Kolenj

0

1105 Shindi

0

1106 Garahi

0

1107 Telari

0

1108 Seh Dhab

0

1109 Mir Khan Muhammad

0

1110 Muhammad Umar Khan

0

1111 Karam Shah Zai

0

1112 Kuch

0

1113 Faiz Muhammad

0

1114 Husaini Chah

0

1115 Weir

0

1116 Ghonchan

0

1117 Kamal Halq

0

1118 Dalai Shatairi

0

1119 Dilai

0

1120 Malg Kalle

0

1121 Mianwar Khel

0

1122 Khaimbo Ghani Khel

0

1123 Dro Pluke

0

1124 Raghze Kalle

0

1125 Darbalai

0

1126 Nowa

0

1127 Raghzagai

0

1128 Stara Kazha Kalle

0

1129 Badr Khel

0

1130 Tokran

0

1131 Zafar Khel

0

1132 Kharra

0

1133 Tera Lita

0

1134 Zairai

0

1135 Tukran

0

1136 Marghasai

0

1137 Wucham Basti Khel

0

1138 Ghulamankai

0

1139 Sangrai

0

1140 Bizarai

0

1141 Kichkai Jambi Khel

0

1142 Tanrrai Bibi Star

0

1143 Kamle Kalle

0

1144 Nawe Kili

0

1145 Inzar Kas Kalle

0

1146 Rushmin Kota

0

1147 Rashide

0

1148 Masrai

0

1149 Tangrre

0

1150 Wau

0

1151 Ismail Khel

0

1152 Chaudai

0

1153 Ider Shah

0

1154 Dargai

0

1155 Khadi

0

1156 Sanzale

0

1157 Pirano Kas Raghze Kalle

0

1158 Peshai

0

1159 Tanrrai Kalle

0

1160 Khurzina Kalle

0

1161 Durgam Kalle

0

1162 Bibi Kalle

0

1163 Koti Kili

0

1164 Katai Kalle

0

1165 Kurai

0

1166 Chinar Kili

0

1167 Warra Mian Khel

0

1168 Laga Kazha

0

1169 Gudai Wala

0

1170 Nawe Kalle

0

1171 Kamkai Shirani

0

1172 Dand Kalle

0

1173 Nawe Kalle

0

1174 Mailai Shahid Kalle

0

1175 Kamar Kalle

0

1176 Mandi Khel

0

1177 Sharki Khel

0

1178 Lataka

0

1179 Datta Khel

0

1180 Idar Khel

0

1181 Dagari Kalle

0

1182 Daigan Kalle

0

1183 Bobrak Kot

0

1184 Mama Ziarat

0

1185 Barkhuzai Kalle

0

1186 Pirano Kalle

0

1187 Warikot

0

1188 Shungai

0

1189 Nurakai

0

1190 Khatai Kalle

0

1191 Sirket

0

1192 Darkai Kalle

0

1193 Karam Kalle

0

1194 Sharki

0

1195 Sudai

0

1196 Zarr Kalle

0

1197 Esurram

0

1198 Ouserrai

0

1199 Nundem

0

1200 Shana Khizai

0

1201 Shashpali

0

1202 Shawagara

0

1203 Khar Tange

0

1204 Nawe Kot

0

1205 Lande Bahadur Khel Raghze

0

1206 Stara Strum

0

1207 Sra Toka

0

1208 Sur Momai

0

1209 Stara Parsha

0

1210 Kama Parsha

0

1211 Mianz Kalle

0

1212 Shin Jalai

0

1213 Serr Kalle

0

1214 Beijn Khel

0

1215 Chichki Pal

0

1216 Tamuza Khula

0

1217 Mamak

0

1218 Pitag Kalle

0

1219 Shakhar Khel

0

1220 Landuna Ping

0

1221 Kharsin

0

1222 Gurgushtai

0

1223 Ghurwai Kalle

0

1224 Nargasai

0

1225 Shahbaz Sale

0

1226 Shakarwara

0

1227 Saperd

0

1228 Pungai

0

1229 Tughikai

0

1230 Takal

0

1231 Shaga

0

1232 Lita

0

1233 Dargai

0

1234 Sperkai Narai

0

1235 Shinkai

0

1236 Dwa Kamar Kas

0

1237 Inzarke

0

1238 Zaibai

0

1239 Ghuluz

0

1240 Salirai

0

1241 Karakai

0

1242 Rana

0

1243 Shna Khula

0

1244 Shpanah Lita

0

1245 Zhawarai

0

1246 Hussan Khel Kalle

0

1247 Arang Zhawar

0

1248 Barma

0

1249 Khar

0

1250 Karam Raghzai

0

1251 Warzapkai

0

1252 Guda Khula

0

1253 Spidur Khula

0

1254 Khwar Zhawar

0

1255 Walkhai

0

1256 Satel

0

1257 Kangoro

0

1258 Goth Khorkal

0

1259 Kak

0

1260 Goth Ïsaj

0

1261 Goth Yaru

0

1262 Goth Wasand

0

1263 Goth Warayo

0

1264 Goth Ummed Ali

0

1265 Goth Thoriko

0

1266 Goth Thuhar

0

1267 Goth Sumco

0

1268 Goth Sufan

0

1269 Goth Samana

0

1270 Goth Saindad

0

1271 Goth Ramzan

0

1272 Goth Rakha

0

1273 Goth Rahim Palari

0

1274 Goth Brahui

0

1275 Goth Khan Muhammad

0

1276 Goth Radnon Shodo

0

1277 Goth Radhia

0

1278 Goth Rubbu

0

1279 Goth Qasim

0

1280 Goth Qaisar

0

1281 Goth Pirak

0

1282 Goth Nawaz Ali Khan Baprani

0

1283 Goth Muhamamd Washim

0

1284 Goth Khan Muhammad Palari

0

1285 Goth Patwaro

0

1286 Goth Pahalwan

0

1287 Goth Obbaya

0

1288 Goth Nodo

0

1289 Goth Murad Khan

0

1290 Goth Munga

0

1291 Goth Musa

0

1292 Goth Mehn

0

1293 Goth Alam Khan

0

1294 Goth Pathan

0

1295 Goth Matha

0

1296 Goth Mataro

0

1297 Goth Matan

0

1298 Goth Maru

0

1299 Goth Mahmud

0

1300 Goth Lashkari

0

1301 Goth Lai Khan

0

1302 Goth Khorat

0

1303 Goth Khudadinna

0

1304 Goth Khair Muhammad

0

1305 Goth Kani Mabend

0

1306 Goth Kandu

0

1307 Goth Kamal

0

1308 Goth Juma

0

1309 Goth Jangan

0

1310 Goth Jamal

0

1311 Goth Muhammad Yaqub

0

1312 Goth Haji Jumman

0

1313 Goth Haji Arab

0

1314 Goth Kako

0

1315 Goth Gola

0

1316 Goth Ghogharo

0

1317 Goth Matara

0

1318 Goth Faqir Sher

0

1319 Dadu Goth

0

1320 Goth Dadah

0

1321 Goth Chatto

0

1322 Goth Chugga

0

1323 Musa Choro

0

1324 Goth Baza

0

1325 Goth Baro

0

1326 Goth Bapruni

0

1327 Rahu Goth

0

1328 Goth Bahram

0

1329 Goth Badar

0

1330 Goth Muhammad Musa

0

1331 Goth Allah Rakhio

0

1332 Goth Allah Nur

0

1333 Goth Ajigar

0

1334 Goth Aialo

0

1335 Goth Ahmad

0

1336 Goth Adam Shodo

0

1337 Goth Achal

0

1338 Goth Abdu

0

1339 Goth Drib Bagh

0

1340 Dath

0

1341 Darya Khar

0

1342 Bhit

0

1343 Goth Bai Khan

0

1344 Arapa

0

1345 Miroi Bhal

0

1346 Mal

0

1347 Mathang Panjag

0

1348 Peri Kalat

0

1349 Jugri

0

1350 Bandi

0

1351 Rezak

0

1352 Loap

0

1353 Koar

0

1354 Kurki

0

1355 Morghani Jhik

0

1356 Udeshi Dagar

0

1357 Zat

0

1358 Sidak

0

1359 Wandol Dhat

0

1360 Nirian

0

1361 Kahurdan

0

1362 Brāhim Tok

0

1363 Mashkai

0

1364 Perjadāb

0

1365 Garuki Sund

0

1366 Karez

0

1367 Saman

0

1368 Serias

0

1369 Garuki Sund

0

1370 Chatti-i-Chah

0

1371 Las Bent

0

1372 Degan

0

1373 Nall

0

1374 Rambra Spihak

0

1375 Zagrana

0

1376 Shanak Kushi

0

1377 Shari Durkri

0

1378 Gazdanbal

0

1379 Shari Shep Parag

0

1380 Kaz Chah

0

1381 Kohuribal

0

1382 Dake Chah

0

1383 Ball

0

1384 Ispihak

0

1385 Kandi

0

1386 Kahori

0

1387 Pali Kahor

0

1388 Hamrag

0

1389 Pir Abdul Rahman

0

1390 Saman

0

1391 Vagri Chah

0

1392 Jorkan

0

1393 Sarchib Pisteau

0

1394 Faqirabad

0

1395 Astarabad

0

1396 Karez

0

1397 Sadabad

0

1398 Nodiz

0

1399 Gaza Chah

0

1400 Sheh Kahan

0

1401 Sirinkin

0

1402 Karez

0

1403 Razariban

0

1404 Jalsar

0

1405 Yakub Chah

0

1406 Tulor

0

1407 Ser Dangi

0

1408 Salim Chah

0

1409 Retak Chah

0

1410 Razi Chah

0

1411 Rabdaju

0

1412 Par Chah

0

1413 Pishi

0

1414 Oewang Chah

0

1415 Nalar

0

1416 Muhammad

0

1417 Muda

0

1418 Mirza Chah

0

1419 Malikdad Chah

0

1420 Luhli

0

1421 Joewash Chah

0

1422 Jea Chāh

0

1423 Gadoi Chah

0

1424 Garandi Wad

0

1425 Dolak Chah

0

1426 Daznak Chah

0

1427 Darban Chah

0

1428 Daha

0

1429 Baski Chah

0

1430 Amad Chah

0

1431 Jorkan

0

1432 Zaidi

0

1433 Kujug

0

1434 Sariab

0

1435 Kar Pasi

0

1436 Hambarg

0

1437 Charpan

0

1438 Sarmachani

0

1439 Girkdan

0

1440 Kalgaldani

0

1441 Ladi

0

1442 Lad Shahr

0

1443 Ziarat Ghulam Haider Shah

0

1444 Jast Bazar

0

1445 Balor Bazar

0

1446 Mir Muhammad Bazar

0

1447 Balgattar

0

1448 Bagal Khel

0

1449 Shabak

0

1450 Durrani Chhota

0

1451 Mazrina

0

1452 Mela

0

1453 Dadwaz

0

1454 Kharmast Khel

0

1455 Kalle

0

1456 Zor Mazrin

0

1457 Mazrin

0

1458 Lahori Kalle

0

1459 Dakasi Kalle

0

1460 Kar Kumai

0

1461 Niaze Banda

0

1462 Banda Chaprai

0

1463 Banda Rakhmat Shah

0

1464 Khan Banda

0

1465 Halim Banda

0

1466 Khapi

0

1467 Mamun Khawara

0

1468 Saru Khel

0

1469 Jowaro Ghandai

0

1470 Hadomela

0

1471 Dhol Ragha

0

1472 Adam Banda

0

1473 Banda Naian

0

1474 Mahbub Banda

0

1475 Shinkai Banda

0

1476 Shawa

0

1477 Warana

0

1478 Garang

0

1479 Miran

0

1480 Darazanda

0

1481 Gulpir

0

1482 Malli

0

1483 Lagar

0

1484 Mawal

0

1485 Bakhmat

0

1486 Dadar

0

1487 Masta Khel

0

1488 Muqarrab

0

1489 Gulba Kalle

0

1490 Adam Kalle

0

1491 Mian Hasan

0

1492 Babar Kalle

0

1493 Akhtar Kili

0

1494 Biland Khel

0

1495 Tora Ghundi

0

1496 Dapa

0

1497 Ziardai Sind

0

1498 Sir Sind

0

1499 Dargai Nar

0

1500 Narai Raghzai

0