Countries

Armenia

Page 1 - A list of cities of Armenia

# City Population
1 Zovashen

0

2 Zedea

0

3 Zarrit’ap’

1323

4 Zangakatun

1130

5 Goravan

2238

6 Yeghvard

0

7 Yeghegnavan

1221

8 Yeghegnadzor

8200

9 Yegheg

0

10 Zovaber

0

11 Vostan

2925

12 Vosketap’

4080

13 Vernashen

1162

14 Verishen

2114

15 Verin Vach’agan

0

16 Verin Khotanan

0

17 Verin Girat’agh

0

18 Vardavank’

0

19 Verin Hand

0

20 Vedi

12192

21 Vayk’

5419

22 Vardashat

0

23 Vardanidzor

0

24 Vardahovit

0

25 Vank’

0

26 Vaghatin

0

27 Vahravar

0

28 Uzhanis

0

29 Uyts

0

30 Vorotan

0

31 Hunut

0

32 Ughedzor

0

33 Tsav

0

34 Tolors

0

35 Tegh

2120

36 T’asik

0

37 Vanashen

0

38 Vorotan

0

39 Tat’ev

864

40 Tashtun

0

41 T’arrat’umb

0

42 Tandzaver

0

43 Tandzatap’

0

44 Svarants’

0

45 Surenavan

2241

46 Smbul

0

47 Srashen

0

48 Spandaryan

0

49 Nzhdeh

0

50 Siznak

0

51 Sisian

0

52 Sisavan

1793

53 Shvanidzor

0

54 Shurrnukh

0

55 Shrvenants’

0

56 Shishkert

0

57 Shinuhayr

2206

58 Lusarrat

2780

59 ShikahoGh

0

60 ShGharshik

0

61 Shenat’agh

0

62 Shahumyan

3905

63 Shatin

1671

64 Salorut

0

65 Shamb

0

66 Shak’i

0

67 Shaghat

1011

68 Shaghap’

0

69 Sevak’ar

0

70 Sers

0

71 Sarrnakunk’

0

72 Sardzhalar

0

73 Saravan

0

74 Salvard

0

75 Salli

0

76 Sabunchi

0

77 Rrind

1368

78 P’khrut

0

79 P’orr

0

80 Geghavank’

0

81 Pirdaudan

0

82 Payagan

0

83 Horbategh

0

84 Okhtar

0

85 VoGhji

0

86 Nyuvadi

0

87 Noyakert

1751

88 Nor Kyank’

0

89 Nor Aznaberd

0

90 Noravan

0

91 Norashenik

0

92 Nor Arevik

0

93 Nerk’in Khotanan

0

94 Nerk’in Kamarlu

0

95 Nerk’in Girat’aGh

0

96 Bargushat

0

97 Nerk’in Hand

0

98 Musallam

0

99 Ts’ghuni

0

100 Mrgavan

1713

101 Meghri

4540

102 Kat’narrat

0

103 Martiros

0

104 T’khkut

0

105 Malishka

4174

106 K’ashuni

0

107 Lor

0

108 Lichk’

0

109 Lerrnadzor

0

110 Lehvaz

0

111 Qızılcıq az Azerbaijan

0

112 K’arut

0

113 Kuris

0

114 Vanand

0

115 Kuchuma

0

116 Korrnidzor

0

117 Torunik’

0

118 Kits’k’

0

119 P’ok’r Vedi

0

120 Khoznavar

0

121 Khot

0

122 Khndzorut

0

123 Khndzoresk

1940

124 Khnatsakh

0

125 Khdrants’

0

126 Achanan

0

127 Khach’ik

0

128 Jermanis

0

129 K’efashen

0

130 Kech’ut

0

131 Kavshut

0

132 Kavart

0

133 Karmrashen

0

134 Kard

0

135 Karchevan

0

136 K’arahunj

0

137 Vanek’

0

138 K’arashen

0

139 Karalar

0

140 Lusashogh

0

141 Gharaghaya

0

142 K’araglukh

0

143 Kapan

33160

144 Kaler

0

145 Kalasar

0

146 K’aghts’rashen

0

147 Kaghnut

0

148 K’ajaran

0

149 Lanjanisti Gomategh

0

150 Goght’anik

0

151 Jermuk

4582

152 Tap’erakan

0

153 Hermon

0

154 Getikvank’

0

155 Gyabut

0

156 Gudemnis

0

157 Hors

0

158 Goris

20379

159 Gorayk’

1000

160 Gomk’

0

161 Gomaran

0

162 Gnishik

0

163 Gndevaz

0

164 Gladzor

2080

165 Getik

0

166 Getat’agh

0

167 Getap’

1842

168 Herher

0

169 Geghi

0

170 GeGhanush

0

171 Halidzor

0

172 Yelp’in

0

173 Dzorastan

1034

174 Jrakhor

0

175 Jibillu

0

176 Tavrus

0

177 Dits’mayri

0

178 Arin

0

179 Davit’ Bek

0

180 Dastakert

0

181 Dashtak’ar

0

182 Darbas

0

183 Dalar

2504

184 Ch’obanlu

0

185 Ch’iva

0

186 Chimankend

0

187 Getishen

0

188 Ch’ap’ni

0

189 Ch’anakhch’i

0

190 Chakaten

0

191 Berdik

0

192 Burastan

1998

193 Akner

1028

194 Brrnakot’

1912

195 Tsghuk

0

196 Boloraberd

0

197 Bnunis

0

198 Birali

0

199 Berk’anush

1682

200 Vaghatur

0

201 Bardzruni

0

202 Muts’k’

0

203 Bardzravan

0

204 Balak’

0

205 Baghramyan

0

206 Baharlu

0

207 Azizkend

0

208 Azatek

0

209 Azatavan

0

210 Aygezard

3192

211 Aygepat

1349

212 Aygedzor

0

213 Aygedzor

0

214 Aygavan

3758

215 Avshar

4215

216 Arjaghbyur

0

217 Hats’avan

15208

218 Ashotavan

0

219 Artsvanik

0

220 Artavan

0

221 Artashat

20562

222 Yeghegis

1045

223 Armash

2434

224 Areni

1718

225 Arazdayan

0

226 Aravus

0

227 Arevis

0

228 Arates

0

229 Ararat

28832

230 Davalu

0

231 Arrajadzor

0

232 Antarrashat

0

233 Angeghakot’

1726

234 Amaghu

0

235 Alvank’

0

236 Akhta

0

237 Akhlat’yan

0

238 Aghavnadzor

1925

239 Ajabaj

0

240 Aghvani

0

241 Aghitu

0

242 Agarakadzor

1195

243 Agarak

4707

244 Agarak

0

245 Ajylu

0

246 Voch’et’i

0

247 Erandzor

0

248 Margavet

0

249 Verin Vardanidzor

0

250 Kirgilu

0

251 Sanjer

0

252 Shresht

0

253 Sukhan

0

254 Khordzor

0

255 Achkhlu

0

256 Barabat’um

0

257 NovoYe

0

258 Yemazlu

0

259 Injevar

0

260 Chullu

0

261 Ltsen

0

262 Yeremis

0

263 Harzhis

0

264 Dzorashen

0

265 Dzorashen

0

266 Arp’i

0

267 Ardech’

0

268 Dashalty

0

269 Kagrizner

0

270 Naver

0

271 Kayalu

0

272 Arrinj

0

273 Bulakhlar

0

274 Surb

0

275 Chrag

0

276 Heshin

0

277 Apana

0

278 Kishlag

0

279 Alikhan-Payasy

0

280 Arkaz

0

281 Gerger

0

282 Akhkend

0

283 Agnilisa

0

284 Dzhani

0

285 Dashnoa

0

286 P’ok’r Vedi

0

287 Aralez

2354

288 Urts’adzor

0

289 Lusashogh

0

290 Yeraskh

0

291 Aghnjadzor

0

292 Geghavank’

0

293 K’ajarants’

0

294 Lanjarr

0

295 Shamsuz

0

296 Urts’alanj

0

297 Mozrov

0

298 Artabuynk’

0

299 T’anahat

0

300 Horadis

0

301 Zarinja

0

302 Karmir Gyukh

0

303 Sevaberd

0

304 Horrom

1893

305 Margara

1360

306 Mamai

0

307 Kat’narrat

0

308 Zuygaghbyur

0

309 Zovuni

4484

310 Zovashen

0

311 Zovashen

0

312 Zovaber

1470

313 Zorakert

0

314 Zorak

1390

315 Zolak’ar

0

316 Sotk

0

317 Zhdanov

0

318 Zeyva

0

319 Zarishat

0

320 Zarr

1340

321 Yervandashat

0

322 Yerizak

0

323 Yernjatap’

0

324 Yerevan

1093485

325 Yerazgavors

1285

326 Yerazgavors

0

327 Yeraskhahun

1346

328 Yeranos

4233

329 Yenok’avan

0

330 Yengidzha

0

331 Yeghnik

0

332 Yeghegnut

1154

333 Yeghegnut

1746

334 Vagharshapat

46200

335 Yeghvard

10705

336 Yeghnajur

0

337 Lchavan

0

338 Yanykhpaya

0

339 Nshkhark’

0

340 Yaghdan

0

341 Voskevaz

3789

342 Voskevan

1287

343 Vosket’as

0

344 Voskepar

500

345 Voskehat

0

346 Voskehask

1803

347 Voghjaberd

0

348 Oghji

0

349 Verin Geghadzor

0

350 Akhpradzor

0

351 K’arakut

0

352 Verkhniy Aluchalu

0

353 Verin Zeyva

0

354 Verin Shorzha

0

355 Verin Sasnashen

0

356 Verin Nedzhirlu

0

357 Verin-Kulibeklu

0

358 Verin-Kilisa

0

359 Verin Khatunarkh

0

360 Zorakan

0

361 Verin Këlanlu

0

362 Verin Karmiraghbyur

0

363 Verin Getashen

4173

364 Verin Dzhrashen

0

365 Verin Dzhrapi

0

366 Verin Dvin

1853

367 Verin Bazmaberd

0

368 Verin Artashat

3931

369 Akht’ala

1989

370 Vazashen

0

371 Varser

1614

372 Vardenut

0

373 Vardenis

0

374 Vardenis

11382

375 Vardenik

7709

376 Vardashen

0

377 Vardanashen

0

378 Vardaghbyur

0

379 Vardak’ar

0

380 Vardablur

0

381 Vanevan

0

382 Vahan

1153

383 Vahramaberd

0

384 Vaghashen

3235

385 Vahagni

1184

386 Ushi

1276

387 Urrut

1102

388 Vzhan

0

389 Ttujur

0

390 Tuskyulu

0

391 Turdzhan

0

392 Tumanyan

0

393 Tufashen

0

394 T’t’ujur

0

395 Lusahovit

0

396 Tsovinar

3968

397 Tsovazard

1949

398 Tsovak

2531

399 Tsovagyugh

3857

400 Ts’oghamarg

0

401 Tsilk’ar

0

402 Tsater

0

403 Tsapatagh

0

404 Ts’amak’asar

0

405 Tsamakaberd

0

406 Tsakk’ar

0

407 Tsaghkunk’

0

408 Tsaghkunk’

1089

409 Tsaghkavan

0

410 Tsaghkavan

0

411 Tsaghkashen

0

412 Tsaghkashen

0

413 Tsakhkashen

0

414 Tsaghkashat

0

415 Tsaghkasar

0

416 Tsaghkahovit

1551

417 Tsaghkaber

1207

418 Tsaghkadzor

1407

419 Tretuk

0

420 Tavush

0

421 T’orosgyugh

0

422 Torfavan

0

423 T’lik

0

424 Teghenik

0

425 T’eghut

0

426 Tegher

0

427 Tazagyukh

0

428 Tsovasar

2248

429 T’avshut

0

430 Tashir

7318

431 Tarsachay

0

432 Geghasar

0

433 Berdashen

0

434 Tandzut

0

435 Tandzut

1816

436 Talish

0

437 T’alin

4945

438 Getahovit

0

439 Goghovit

0

440 Sverdlov

0

441 Suser

0

442 Stepanavan

23782

443 Spitak

15059

444 Silikyan

0

445 Spandaryan

1226

446 Paghaghbyur

0

447 Sovkhoz Nomer Shest’

0

448 Nubarasheni

0

449 Alashkert

1613

450 Sorik

0

451 Solak

2295

452 Sizavet

0

453 Sis

1135

454 Sip’an

0

455 Paghakn

0

456 Shorzha

0

457 Shorlu

0

458 Mushavan

0

459 Shnogh

2872

460 Shirakavan

0

461 Shirak

1007

462 Shgharshik

0

463 Shenkani

0

464 Verkhniy Shinkovit

0

465 Shenavan

0

466 Shenavan

1587

467 Shenavan

1757

468 Shahumyan

0

469 Shatvan

0

470 Shatjrek

0

471 Shamut

0

472 Shamlugh

0

473 Shamiram

0

474 Shamakhyan

0

475 Shaghik

0

476 Sevk’ar

0

477 Sevan

17083

478 Semyonovka

0

479 Verin Sasunik

0

480 Sarukhan

6173

481 Sarrnaghbyur

0

482 Sarrnaghbyur

0

483 Sari Tag

0

484 Sarigyugh

1096

485 Sarch’apet

0

486 Saratovka

0

487 Saratak

1115

488 Sarapat

0

489 Saranist

0

490 Saramej

1111

491 Saralanj

0

492 Saralanj

0

493 Saralandzh

0

494 Saralanj

0

495 Nor Khach’akap

0

496 Sarakap

0

497 Sarahart’

1364

498 Kaniashir

0

499 Sanahin

0

500 Geghakert

2343