Countries

Armenia

Page 5 - A list of cities of Armenia

# City Population
2001 Baghnik’

0

2002 Vardenis

0

2003 Zuygaghbyur

0

2004 Areni

0

2005 Kaler

0

2006 Nahataki

0

2007 Kaleri Tegh

0

2008 Hovaran

0

2009 Lusaghbyur

0

2010 Nigatun

0

2011 Vasili Dar

0

2012 P’arpu Shagh

0

2013 Haykashen Kat’oghikosaran

0

2014 Chil

0

2015 Metsatun

0

2016 Sop’anes

0

2017 P’os

0

2018 Aparank’

0

2019 Hin Karbi

0

2020 Hovhannes Surb

0

2021 Ts’its’k’ar

0

2022 P’shavan

0

2023 Lazrevan

0

2024 Ch’orut

0

2025 Surb Yeghia

0

2026 Chermak

0

2027 Averk’

0

2028 Chragi

0

2029 Akhandak

0

2030 Gyughategh

0

2031 Angersak

0

2032 Asoyi Dik’

0

2033 Yerkrord Ashkharhamartum Zohvatsneri

0

2034 Oloran

0

2035 Serkevil

0

2036 Serkevili Kaler

0

2037 Mankanots’

0

2038 Khach’avank’

0

2039 Bardineri

0

2040 1937t’. Ev Arts’akhyan Paterazmum Zohvatsneri Yerkrord Ashkharhamartum

0

2041 Kak’avadzor

0

2042 Vanatur

0

2043 Khanjyan

0

2044 K’aghak’ayin

0

2045 Geghategh

0

2046 Papei Tsarr

0

2047 Argishti A-i Ardzanagrut’yun

0

2048 Geghatap’

0

2049 Dashtik

0

2050 Tsaghkaghbyur

0

2051 Kapuytlerr

0

2052 Arts’akhyan Paterazmum Zohvats Azatamartikneri

0

2053 Dashtik

0

2054 Demdemashen

0

2055 T’ukh Manuk

0

2056 Kashvetegh

0

2057 Harut’yun Surb

0

2058 Ughtat’agh

0

2059 P’ok’r Tap’

0

2060 Getak

0

2061 Gandzavank’

0

2062 Henavran

0

2063 Hin Sarategh

0

2064 Avazov Aghbyur

0

2065 T’ukh Manuk

0

2066 Mashtots’ner

0

2067 Kaler

0

2068 Ch’yrrch’yrr

0

2069 Akhorrik

0

2070 Bakunts’ A.

0

2071 Khach’

0

2072 Chghats K’ar

0

2073 Lanjadzor

0

2074 Hrrip’sime Surb

0

2075 Khach’i Hogh

0

2076 Vernatun

0

2077 Zrngadzor

0

2078 Kurat’i Dzor

0

2079 Khach’er

0

2080 Khach’i Tsarr

0

2081 Koshak’ar

0

2082 Vorsadzor

0

2083 Rrabats’ Baker

0

2084 Sali Ojakh

0

2085 Melik’-Barkhudaryani

0

2086 K’makhach’

0

2087 Khach’ Surb

0

2088 Khach’er

0

2089 Hatkashen

0

2090 Gorisi

0

2091 Teghi

0

2092 Verisheni

0

2093 Kent Tsarri Tak

0

2094 Aratun

0

2095 Khach’akapi T’argmanch’ats’ Vank’i Khach’y

0

2096 Yerrak’ar

0

2097 Lchak’ari

0

2098 Khorzhayi

0

2099 Sevani

0

2100 Gorshaberd

0

2101 Berdsar

0

2102 Blats

0

2103 Zuyg Aghbyur

0

2104 Korstyan

0

2105 Avaznots’

0

2106 Ditaver

0

2107 Hin Bavra

0

2108 Surb Vank’

0

2109 Finto

0

2110 Arp’a

0

2111 Dambaranadasht

0

2112 Dambaranadasht

0

2113 K’aravanatun

0

2114 Areviki

0

2115 K’araverak

0

2116 Dari Surb

0

2117 Aylots’

0

2118 Avei Surb

0

2119 Yerek’ Eghbayr

0

2120 Khushi Gagat’

0

2121 Dzoragyugh

0

2122 Chapkani

0

2123 Jradzori

0

2124 Hin Gyughateghi

0

2125 Hin Gyughateghi

0

2126 Javakhk’i

0

2127 Vahramaberdi

0

2128 Surb Davit’

0

2129 Agaraki

0

2130 Sevk’ar

0

2131 Verin Geghavank’

0

2132 Tonashen

0

2133 K’ajink’

0

2134 K’araglukh

0

2135 K’araglukh

0

2136 At’ghuk’

0

2137 Dalardzor

0

2138 Ynch’adzor

0

2139 Shinategh

0

2140 Shlorut

0

2141 Saratun

0

2142 Saratun

0

2143 Sevotn

0

2144 Ts’lik

0

2145 Ts’lik

0

2146 K’arrasunk’

0

2147 Ts’oghashat

0

2148 Oghji

0

2149 Brgunk’

0

2150 Gaylak’ar

0

2151 Yerits’asar

0

2152 T’onrasar

0

2153 Ishots’

0

2154 Vran

0

2155 K’olagegh

0

2156 Yerktastun

0

2157 T’ey

0

2158 T’aghamayri

0

2159 Mulk’

0

2160 Nerk’in Vardanidzor

0

2161 Khach’i Tsarr

0

2162 Avdalents’ Antik

0

2163 Hin Zhamategh

0

2164 Patmakan Tegh

0

2165 Abrahami

0

2166 Amrots’

0

2167 Apuni

0

2168 Khach’k’arer

0

2169 Manasi Averk’

0

2170 Hats’ut

0

2171 Hinshen

0

2172 Ishkhanats’

0

2173 Lortaver

0

2174 Kanach’ut

0

2175 Getk’i

0

2176 Akhuryan Kayaranin Kits’

0

2177 Lerrnakerti

0

2178 Tsakk’ar

0

2179 Kirakosents’

0

2180 Ghap’loyents’

0

2181 K’aghak’ayin

0

2182 Ark’ayablur

0

2183 Tsil

0

2184 Dzorasheni

0

2185 Surb

0

2186 P’arak’ar

0

2187 Tepoyi

0

2188 Geghakhorrik

0

2189 Gndak’ar

0

2190 Demer

0

2191 Dvalner

0

2192 T’aght’iki Averak

0

2193 Khach’k’arer

0

2194 Hin

0

2195 Shushanikneri Dasht

0

2196 Vank’i Dzor

0

2197 P’aparner

0

2198 Lmbatavank’

0

2199 Berdak

0

2200 T’ukh Manuk

0

2201 Kozhkun Avetaran

0

2202 Hokhei Berd

0

2203 Simoyi Berd

0

2204 Ayrk’

0

2205 Mijnaberd

0

2206 Antonents’

0

2207 Tapan Kotruki Arter

0

2208 Karmraver

0

2209 Moz

0

2210 Vardaghbyur

0

2211 Aver

0

2212 Gund

0

2213 Nerk’in Shen

0

2214 Saragyugh

0

2215 Byurakn

0

2216 Azati

0

2217 Gtasheni Hin

0

2218 Yerkrord Ashkharhamartum Zohvatsneri

0

2219 Hin Gyughategh

0

2220 Hin Gyughategh

0

2221 Mumukh

0

2222 Noraghbyuri

0

2223 Vardan

0

2224 Arrap’ii

0

2225 Saylkotruk

0

2226 Anmerr

0

2227 Gevoyi Avetaran

0

2228 Zuygaghbyur

0

2229 Kt’anots’

0

2230 Oskebak

0

2231 Vladents’ Surb

0

2232 Dzori Tner

0

2233 Melik’ Beki

0

2234 P’arrakunk’

0

2235 Barkis

0

2236 Norakert

0

2237 Vardan Surb

0

2238 Akner

0

2239 Anapat

0

2240 Karmirshen

0

2241 Ugheo

0

2242 Aghbraver

0

2243 Atrushan

0

2244 Goshavan

0

2245 Demer

0

2246 Khach’krrner

0

2247 Hin Gomer

0

2248 Gt’ashen

0

2249 Mayr Astvatsatsin

0

2250 Sargis Surb Atenahas

0

2251 Kuraghbyur

0

2252 Averk’

0

2253 Ghulijani

0

2254 Mets Zhamer

0

2255 Yot’ Eghbayr

0

2256 Popolozi Surb

0

2257 Sardur B-i

0

2258 P’ok’r Zhamer

0

2259 Averk’

0

2260 Ts’ekhut

0

2261 Sari Surb

0

2262 Hats’ut

0

2263 Azizbeki

0

2264 Bekjani Aghabeki

0

2265 Evazi

0

2266 Hovsep’i

0

2267 Melk’oni

0

2268 Khach’k’ar

0

2269 Tigranakert

0

2270 Aghabeki

0

2271 Zarriver

0

2272 Kak’avasari Hin

0

2273 Hin Dambaran

0

2274 Saraver

0

2275 Grrnerov

0

2276 K’arabner

0

2277 Mejlum

0

2278 Geranis

0

2279 Akhuryani

0

2280 Getap’i

0

2281 Ch’ich’kani

0

2282 Vardak’ari

0

2283 Karmir Averakner

0

2284 Ak’lorik

0

2285 Karchavran

0

2286 Mat’oyi Ukht

0

2287 Shnagayl

0

2288 Papunts’

0

2289 Spitak Ukht

0

2290 K’arut

0

2291 Andzavi

0

2292 Averk’

0

2293 Lanjk’

0

2294 Yayloyants’ Narek

0

2295 Nor Surb

0

2296 Terterants’ Narek

0

2297 Oskevan

0

2298 Avetyats’

0

2299 T’amari

0

2300 Kotemot

0

2301 Averk’

0

2302 Srbi Kond

0

2303 Norashen

0

2304 Shushanats’

0

2305 Ukhtasar

0

2306 Ch’ich’khan

0

2307 Garedzor

0

2308 Hyurategh

0

2309 Averk’

0

2310 Bado

0

2311 Vranategh

0

2312 Peboyi Surb

0

2313 K’och’ei Surb

0

2314 Arts’akhyan Herosneri

0

2315 Averk’

0

2316 Gyulagaraki Sochu

0

2317 Lejani

0

2318 Azatamartikneri

0

2319 Desin

0

2320 Zoranist

0

2321 Shahumyan S.

0

2322 Ch’imanis Bnakateghi

0

2323 Step’anavani

0

2324 Oranlorri

0

2325 Gomer

0

2326 Darmanat’agh

0

2327 Neghdzor

0

2328 Tap’is

0

2329 Dambaranadasht

0

2330 Yelits’

0

2331 Spitaki Erkrasharzhi Zoherin

0

2332 Lerrnahovit

0

2333 hin Shen

0

2334 Dorbantavank’

0

2335 Irigants’ Hogher

0

2336 Tsmakut

0

2337 Kapuyt Khach’er

0

2338 Oskekogh Avetaran

0

2339 Ter Oskani Orts’i

0

2340 K’rri T’ever

0

2341 Levoyi Tun

0

2342 Khach’iki Avetaran

0

2343 Merreli K’ar

0

2344 Miji Mati

0

2345 Shek Avetaran

0

2346 Nabui

0

2347 Paghaghbyur

0

2348 T’ukh Manuk

0

2349 Merrelharots’ Avetaran

0

2350 Aragatsi

0

2351 Gevorg Surb

0

2352 Tsakk’ar

0

2353 Sevoyi Aghbyur

0

2354 T’ukh Manuk

0

2355 Khat’un Anahit

0

2356 Narekats’i G.

0

2357 Demer

0

2358 Zok’oyi P’ul

0

2359 T’ukh Manuk

0

2360 Shirimk’

0

2361 Jghal Avetaran

0

2362 Vank’i Syuni K’ar

0

2363 Veri Surb

0

2364 Saralanj

0

2365 Oski Kogh

0

2366 Averk’

0

2367 Zhazhk’i Tsarr

0

2368 Narek

0

2369 Charchakis

0

2370 Malak’shayi

0

2371 Asei Avetaran

0

2372 Ark’a

0

2373 T’ukh Manuk

0

2374 Khshshan Aghbyurneri Jri

0

2375 Mariam Astvatsatsin Surb

0

2376 Melik’i

0

2377 Narekats’i G.

0

2378 P’ok’rik Avetaran

0

2379 Srbi Jur

0

2380 Zoravar

0

2381 Lich

0

2382 Rromoyi

0

2383 Ukhtaver

0

2384 Zuyg Srber

0

2385 Surb

0

2386 Oskechyugh

0

2387 Yerkrabanneri Ozhandak Tntesut’yun

0

2388 Geghani

0

2389 Kankrrut

0

2390 Kapuyt

0

2391 Kotrats Vran

0

2392 Hort’akotor

0

2393 Malnishor

0

2394 Matyants’

0

2395 Metsut

0

2396 Muradants’

0

2397 Nazanidzor

0

2398 Nazoyi

0

2399 Shep’rut

0

2400 Portni

0

2401 Jukhtak

0

2402 Salorut

0

2403 Samsoni

0

2404 Sasni

0

2405 Sisiberd

0

2406 Sot’

0

2407 Jrhor

0

2408 Bndzor

0

2409 Gomk’

0

2410 Datark Vran

0

2411 T’urvran

0

2412 T’ranots’

0

2413 Tlot

0

2414 Yeritasardakan

0

2415 Mashtots’i Blur

0

2416 Arzakan

0

2417 Ketevan

0

2418 Geghategh

0

2419 Khndzrovsi

0

2420 Khratants’ Gomer

0

2421 Tsirani

0

2422 Krrvategh

0

2423 Hats’ut

0

2424 Shekoyants’ Jraghats’ner

0

2425 Jraghats’i Dzor

0

2426 Salkut

0

2427 K’arrasun Mankunk’

0

2428 Ohani

0

2429 Antarrasherti

0

2430 Tsateri Dzor

0

2431 Kts’agomer

0

2432 Kts’agomeri Mot

0

2433 Parspapos

0

2434 Gomer

0

2435 Kuboyi Hogher

0

2436 Hin Gyughategh

0

2437 Bardut

0

2438 Igatak

0

2439 Khozlaner

0

2440 Ghazakhagomer

0

2441 Chgnavor

0

2442 Chgnavori

0

2443 Chghut

0

2444 Motkar

0

2445 Zham

0

2446 Moshut

0

2447 Aygestan

0

2448 Tsop’

0

2449 T’ukh Manuk

0

2450 Khach’er Takht

0

2451 Khoshor Bats’at

0

2452 Baker

0

2453 Bolork’ar

0

2454 Geghategh

0

2455 Khach’i Bats’at

0

2456 Sisaki Gomategh

0

2457 Mets Baker

0

2458 Neghuts’

0

2459 T’ak’un Bak

0

2460 Khach’i

0

2461 Tsakk’ar

0

2462 Berdat’agh

0

2463 Galusti

0

2464 Damblut

0

2465 Drndatap’

0

2466 T’evavor Khach’

0

2467 Khasbak

0

2468 Masrek’

0

2469 Ort’ategh

0

2470 Surb Sargis

0

2471 Dolmenner

0

2472 Garunk’

0

2473 Katar

0

2474 Nerk’in Shghboch’

0

2475 Verin Shghboch’

0

2476 Urrusi Gomer

0

2477 Aghchots’ Khach’

0

2478 Ach’ajur

0

2479 T’arrnots’

0

2480 Tsanr Vran

0

2481 Kaputik

0

2482 Arryutsaver

0

2483 Amarran

0

2484 Kalategher

0

2485 Katat

0

2486 Hani

0

2487 Hanu Egeghets’i

0

2488 Nahatak

0

2489 Khach’i T’umb

0

2490 Shirmat’umb

0

2491 Ergenmat

0

2492 Khach’i Bats’at

0

2493 Khach’imargi

0

2494 Shikalich

0

2495 K’arak’os

0

2496 Zazi Tner

0

2497 Haskategh

0

2498 Hats’agon

0

2499 Manstev

0

2500 Shrishak

0