Paesi

Cambogia

Page 1 - A list of cities of Cambogia

# City Population
1 Koul

0

2 Phumĭ Lvé

0

3 Phumĭ Pnŏu

0

4 Phnom Penh

1573544

5 Preaek Ta Teaen

0

6 Chrey Loas

0

7 Vôtt Vêng

0

8 Vôtt Tuŏl Prâsrei

0

9 Vôtt Trach

0

10 Vôtt Thômméa Néang

0

11 Vôtt Thnakhan

0

12 Vôtt Tépkhânaram

0

13 Tang Robang

0

14 Vôtt Svay

0

15 Vôtt Srăh Chănt

0

16 Vôtt Sâmraông Réach

0

17 Vôtt Pun Phnum

0

18 Vôtt Prey Rumlŭng

0

19 Vôtt Prey Poŭn

0

20 Vôtt Prey Khla

0

21 Vôtt Prey Chbar

0

22 Vôtt Preăh Khê

0

23 Vôtt Prâthéat

0

24 Vôtt Poŭthĭvôngs

0

25 Vôtt Phnum Toch

0

26 Vôtt Lyéab

0

27 Vôtt Lăkkhânaram

0

28 Vôtt Koŭk Poŭthĭ

0

29 Vôtt Kiribotŭm

0

30 Vôtt Kêv Thum

0

31 Vôtt Kaôh

0

32 Kampong Svay

0

33 Vôtt Chrey Kdaông

0

34 Vôtt Chhuk Kán Dom

0

35 Vôtt Chheutéal

0

36 Chek

0

37 Vôtt Châmpa Char

0

38 Vôtt Châmpa

0

39 Vôtt Châmbák

0

40 Vôtt Bŏs Phlăng

0

41 Vôtt Bœ̆ng Khnay

0

42 Vôtt Aôngkaram

0

43 Vôtt Ângk S’at

0

44 Vôtt Ângk Khna

0

45 Vôtt Ângk Khloŭk

0

46 Vôtt Ângk Chŭm

0

47 Vôtt Ângk Chŭm

0

48 Vôtt Âmra

0

49 Vôtt Âmra

0

50 Vôtt Âmpĭl S’ang

0

51 Veun Sai

0

52 Veun Kham

0

53 Véang Khăm

0

54 Véal Vêng

0

55 Veal Pou

0

56 Véal Ângkrông

0

57 Varôyung

0

58 Varin

0

59 Tuŏl Tumpung

0

60 Tuŏl Kruŏs

0

61 Boeng Kak Muoy

0

62 Tuŏl Khpós

0

63 Tuk Méas

0

64 Trêng

0

65 Trâpông Pŭng

0

66 Trapeang Veaeng

0

67 Trâpeăng Tau

0

68 Trapeang Rung

0

69 Trâpeăng Reăng

0

70 Trâpeăng Kól

0

71 Trâpeăng

0

72 Trăm Khnar

0

73 Traeung Saêk

0

74 Tœ̆k Mleăng

0

75 Tœ̆k L’ák

0

76 Tmat Paeuy

0

77 Thnál Chheutéal

0

78 Phnum Tbong Bœ̆ng

0

79 Ta Tey Leu

0

80 Ta Siem

0

81 Ronakser

0

82 Ta Sanh

0

83 Ta Sal

0

84 Tani

0

85 Tăng Srâlau

0

86 Tăng Krâsăng

0

87 Tăng Koŭk

0

88 Ta Loŭ

0

89 Ta Kong

0

90 Takôk

0

91 Ták Mák

0

92 Ta Khmau

52066

93 Ta Khiĕv

0

94 Takeo

843931

95 Ta Haen Muoy

0

96 Tadák Pông

0

97 Ta Ok

0

98 Svay Rieng

23956

99 Svay Doun Kaev

0

100 Svay Chek

0

101 Svaay Antor

0

102 Suong

30000

103 Banteay Stoung

0

104 Stung Treng

25000

105 Stueng Mean Chey

0

106 Ponhea Lueu

0

107 Srae Veal Khang Lech

0

108 Srê Trav

0

109 Srae Thum

0

110 Kbal Damrei

0

111 Roluos Mean Chey

0

112 Phum Srê Pônlœ̆

0

113 Srae Nouy

0

114 Peam Chi Miet

0

115 Srae Kor

0

116 Srae Khtum

0

117 Srê Khtông

0

118 Srê Khlŏng

0

119 Srê Kândal

0

120 Srae Chis

0

121 Srae Angkrong

0

122 Srê Ândêng

0

123 Srae Ambel

0

124 Srâmâr

0

125 Srâlau

0

126 Spóng

0

127 Snuol

0

128 Snay Pól

0

129 Skón

0

130 Sisophon

23218

131 Siem Reap

139458

132 Siem Pang

0

133 Samraong

0

134 Sen Monorom

7944

135 Saen Kong

0

136 Sântrê

0

137 San Kor

0

138 Sângkŭm Ândêt

0

139 Sandan

0

140 Sâmraông

0

141 Sâmbor

0

142 Sambok

0

143 Samprouch

0

144 Sala Khŭm Poŭthĭ Bœ̆ng

0

145 Damrei Slab

0

146 Boeng Kantuot

0

147 Sala Khŭm Baniĕv

0

148 Andoung Tuek

0

149 Sa Kream

0

150 Rŭmpŏât

0

151 Rumchék

0

152 Rovieng Tboung

0

153 Rôleăk Kâng Cheung

0

154 Svay Sa

0

155 Reăng Tœ̆l

0

156 Reang Kesei

0

157 Pyuor Chruk

0

158 Prich Khpos

0

159 Prey Veng

33079

160 Prey Trâlach

0

161 Prey Tôtœ̆ng

0

162 Prey Toăb

0

163 Prey Sĕn

0

164 Prey Phdau

0

165 Prey Nob

0

166 Prey Nhây

0

167 Prey Lvéa

0

168 Prey Khmêr

0

169 S’ang

0

170 Prêk Toăl

0

171 Koah Thum

0

172 Prêk Ta Meăk

0

173 Prêk Poŭthĭ

0

174 Prêk Péch Châkrei

0

175 Ou Krieng

0

176 Prêk Chik

0

177 Preăh Mlu

0

178 Preăh Ângkoăl

0

179 Prasat Rôviĕng

0

180 Prâlay Méas

0

181 Pŏu Vaeuy

0

182 Pursat

52476

183 Pou Ring

0

184 Poŭthĭchĕntŏng

0

185 Poŭ Nhai

0

186 Ponley

0

187 Phum Prek Chrei

0

188 Phum Kông Chey

0

189 Phumĭ Yuŏn Dong

0

190 Phum Yŭng

0

191 Phum Yŏn

0

192 Phumĭ Yoŭt

0

193 Phumĭ Yoŭl Toŭng

0

194 Phumĭ Yoŭl Toŭng

0

195 Phumĭ Yôschoŭ

0

196 Phumĭ Yól Chék

0

197 Phumĭ Yi Puk

0

198 Phumĭ Yĭn Thăn

0

199 Yaem

0

200 Phumĭ Yéay Sên

0

201 Phumĭ Yéa P’aeu

0

202 Yeang Vien

0

203 Yeang Touch

0

204 Yeang Tes

0

205 Phumĭ Yéang Koŭl

0

206 Yeang Dangkum

0

207 Yeang

0

208 Phum Yéang

0

209 Yeang

0

210 Yeang

0

211 Phumĭ Yéam Kông

0

212 Yeay Mei Thmei

0

213 Yeak Laom

0

214 Phumĭ Yéak

0

215 Phumĭ Vôtt Tuŏl Sophi

0

216 Phum Vatt Thmei

0

217 Phumĭ Vôtt Thmei

0

218 Phum Vôat Ta Mœ̆m

0

219 Phum Vôat Sophi

0

220 Snuol Voat

0

221 Phumĭ Vôtt Sla

0

222 Bat Ser Moan

0

223 Phumĭ Vôtt Prasat

0

224 Voat Phnum

0

225 Phumĭ Vôtt Phnum

0

226 Phum Vôat Nôréa

0

227 Phumĭ Vôtt Kdei

0

228 Phumĭ Vôtt Dŏng

0

229 Phumĭ Vôtt Chăs

0

230 Phum Vatt Chass

0

231 Preaek Chrov

0

232 Phumĭ Vôtt

0

233 Phumĭ Vôtt

0

234 Phum Vatt

0

235 Phum Vatt

0

236 Phumĭ Vôr Préng

0

237 Phumĭ Vóng

0

238 Phum Vœun Hây

0

239 Voa Yeav

0

240 Phumĭ Voăll Yéav

0

241 Phum Voâl Preng

0

242 Phumĭ Voăll Préng

0

243 Phum Voâr Prêng

0

244 Phumĭ Voăll Préng

0

245 Phumĭ Vihéar Thum

0

246 Vihear Sambour

0

247 Phumĭ Vihéar Khpós

0

248 Phumĭ Viĕng Dung

0

249 Vien

0

250 Phumĭ Vêng Ta Sau

0

251 Anlong Svay

0

252 Phum Veăng Kê

0

253 Phumĭ Véal

0

254 Phumĭ Véal

0

255 Phumĭ Véal

0

256 Phumĭ Véal

0

257 Phumĭ Véal Vôngs

0

258 Phumĭ Véal Vêng

0

259 Veal Traeng

0

260 Phum Véal Tréas

0

261 Veal Trea

0

262 Phumĭ Véal Tônsay

0

263 Phumĭ Véal Tœ̆l

0

264 Phumĭ Véal Tœ̆k Daôh

0

265 Phumĭ Véal Toch

0

266 Phum Véal Toch

0

267 Veal Thum

0

268 Phumĭ Véal Thum

0

269 Veal Thum

0

270 Phumĭ Véal Taping

0

271 Phumĭ Véal Ta Léng

0

272 Phum Véal Ta Aông

0

273 Phumĭ Véal Srê

44270

274 Phumĭ Véal Snay

0

275 Phum Véal Snaô

0

276 Phum Véal Smăch

0

277 Phumĭ Véal Slêng

0

278 Phumĭ Véal Sbov

0

279 Phumĭ Véal Sângkê

0

280 Phumĭ Véal Sala

0

281 Veal Robang Kraom

0

282 Veal Renh

0

283 Veal Prov

0

284 Phumĭ Véal Pring

0

285 Phumĭ Véal Pring

0

286 Phumĭ Véal Preăh (2)

0

287 Phum Vêal Poân Talei

0

288 Phumĭ Véal Pŏăh

0

289 Phumĭ Véal Pŏăh

0

290 Phumĭ Véal Pŏăh

0

291 Phum Véal Pé

0

292 Phumĭ Véal Paông

0

293 Phumĭ Véal O Ta Kê

0

294 Phumĭ Véal Nĭntréa

0

295 Phum Véal Môn

0

296 Phumĭ Véal Mlu

0

297 Phum Véal Méas

0

298 Phumĭ Véal Méan

0

299 Phumĭ Véal Lpeăk

0

300 Phumĭ Véal Léay

0

301 Phumĭ Véal Kriĕl

0

302 Phum Véal Krăng

0

303 Phum Véal Kop

0

304 Phumĭ Véal Khsăch

0

305 Phumĭ Véal Khmŭm

0

306 Phumĭ Véal Khang Tbong

0

307 Phumĭ Véal Kânthéa

0

308 Phumĭ Véal Kânsêng

0

309 Phumĭ Véal Haôh

0

310 Phumĭ Véal Buŏn Mŭk

0

311 Phumĭ Véal Bœ̆ng Talaôh

0

312 Phum Véal Bâmpông

0

313 Phumĭ Véal Bâmpóng

0

314 Veal Ampil

0

315 Phum Véal

0

316 Veal Thnal

0

317 Phum Véal

0

318 Veal

0

319 Veal

0

320 Phum Véal

0

321 Phumĭ Véal

0

322 Phumĭ Véal

0

323 Phumĭ Véal

0

324 Phumĭ Véal

0

325 Phumĭ Véal

0

326 Veal

0

327 Phumĭ Véal

0

328 Phumĭ Varăn

0

329 Phum Tut Char

0

330 Phumĭ Tu Svay

0

331 Phumĭ Turi

0

332 Phumĭ Tuŏl

0

333 Phumĭ Tuŏl

0

334 Tuol

0

335 Phumĭ Tuŏl

0

336 Phumĭ Tuŏl Yéay Hâm

0

337 Phumĭ Tuŏl Vihéar

0

338 Phumĭ Tuŏl Vêng

0

339 Phum Toŭl Vêng

0

340 Phumĭ Tuŏl Tréa

0

341 Phumĭ Tuŏl Tréa

0

342 Phum Tuŏl Trâpeăng Prey

0

343 Phumĭ Tuŏl Trăm Trâsák

0

344 Phumĭ Tuŏl Trach

0

345 Tuol Totueng

0

346 Phumĭ Tuŏl Thnóng

0

347 Tuol Thnong

0

348 Phum Tuŏl Thnŭng

0

349 Phumĭ Tuŏl Thnóng

0

350 Phum Tuŏl Thnœ̆ng

0

351 Phumĭ Tuŏl Thmei (1)

0

352 Phumĭ Tuŏl Thmâ

0

353 Tuol Thlok

0

354 Tuol Til

0

355 Phumĭ Tuŏl Téahéan

0

356 Phumĭ Tuŏl Tbêng

0

357 Tuol Ta Sokh

0

358 Phumĭ Tuŏl Ta Sáng

0

359 Phumĭ Tuŏl Tarik

0

360 Phumĭ Tuŏl Ta Pŏu

0

361 Phum Tuŏl Ta Lŭppŭl

0

362 Ta Kao

0

363 Phumĭ Tuŏl Ta Dom

0

364 Phum Tuŏl Ta Chăn

0

365 Phumĭ Tuŏl Svay Chrŭm

0

366 Phumĭ Tuŏl Svay

0

367 Phumĭ Tuŏl Srê

0

368 Phumĭ Tuŏl Srâyŭs

0

369 Phumĭ Tuŏl Srâmâ

0

370 Tuol Spean

0

371 Phumĭ Tuŏl Sŏkrâm

0

372 Phum Tuŏl Snuŏl

0

373 Tuol Snuol

0

374 Phum Tuŏl Snêng

0

375 Phum Tuŏl Sânlâng

0

376 Phumĭ Tuŏl Sângkê

0

377 Phumĭ Tuŏl Sângkê

0

378 Tuol Sangkae

0

379 Phumĭ Tuŏl Săng

0

380 Phum Tuŏl Sâmraông Dăch

0

381 Phumĭ Tuŏl Sâmnâr

0

382 Tuol Sambuor

0

383 Phumĭ Tuŏl Sala

0

384 Tuol Sala

0

385 Phumĭ Tuŏl Sala

0

386 Phum Tuŏl Rŭn

0

387 Phum Tuŏl Rŭmdéng

0

388 Phumĭ Tuŏl Rôkar Khang Cheung

0

389 Tuol Roka

0

390 Phum Tuŏl Rôka

0

391 Phumĭ Tuŏl Rôkar

0

392 Tuol Roka

0

393 Phumĭ Tuŏl Prêk Sâmraông Chŏng

0

394 Phumĭ Tuŏl Preăh Khleăng

0

395 Phum Tuŏl Prâs

0

396 Phum Tuŏl Prăm Muŏy

0

397 Phumĭ Tuŏl Prâlay Sei Smán

0

398 Tuol Pou

0

399 Phum Tuŏl Poŭn

0

400 Phumĭ Tuŏl Pônley

0

401 Phumĭ Tuŏl Pôngrô

0

402 Phumĭ Tuŏl Pôngrô

0

403 Phumĭ Tuŏl Pôngrô

0

404 Phumĭ Tuŏl Pôngrô

0

405 Phum Tuŏl Phâav

0

406 Phum Tuŏl Păk

0

407 Phumĭ Tuŏl O Bêk

0

408 Phumĭ Tuŏl Nhung

0

409 Phum Tuŏl Môkak

0

410 Phumĭ Tuŏl Lvéang

0

411 Phumĭ Tuŏl Lvéa

0

412 Phumĭ Tuŏl Lôlôk

0

413 Phumĭ Tuŏl Lngiĕng

0

414 Phum Tuŏl Lôngéang

0

415 Phumĭ Tuŏl Léav

0

416 Phumĭ Tuŏl Léab

0

417 Phumĭ Tuŏl Léab

0

418 Phum Tuŏl Krâvanh

0

419 Phumĭ Tuŏl Krâsăng

0

420 Phumĭ Tuŏl Krâsăng

0

421 Tuol Krasang

0

422 Phumĭ Tuŏl Krăng

0

423 Phumĭ Tuŏl Koŭk Smŏt

0

424 Phumĭ Tuŏl Koŭk Khtum

0

425 Phum Tuŏl Kôr

0

426 Tuol Kokir Leu

0

427 Phumĭ Tuŏl Khvav

0

428 Phumĭ Tuŏl Khpós

0

429 Phumĭ Tuŏl Khpós

0

430 Phumĭ Tuŏl Khmaôch

0

431 Phumĭ Tuŏl Khlŏng

0

432 Phum Tuŏl Kêv

0

433 Phumĭ Tuŏl Két

0

434 Phumĭ Tuŏl Kândaôl

0

435 Phumĭ Tuŏl Kândal

0

436 Phumĭ Tuŏl Kândal

0

437 Phumĭ Tuŏl Kândal

0

438 Phumĭ Tuŏl Kâkaôh

0

439 Phumĭ Tuŏl Dâmnăk Preăh Ângk

0

440 Phumĭ Tuŏl Dâmnăk Dângkaô

0

441 Phumĭ Tuŏl Dâmnăk

0

442 Tuol Chranieng

0

443 Phum Tuŏl Chăs

0

444 Phumĭ Tuŏl Chăs

0

445 Banteay Dei

0

446 Phumĭ Tuŏl Chăntôy

0

447 Phumĭ Tuŏl Chăn

0

448 Phumĭ Tuŏl Châmbâk

0

449 Phum Tuŏl Châmbâk

0

450 Phum Tuŏl Chaeus

0

451 Phum Tuŏl Bœ̆ng Thmey

0

452 Phumĭ Tuŏl Béng

0

453 Phumĭ Tuŏl Bay Dâmrăm

0

454 Tuol Baray

0

455 Phumĭ Tuŏl Ântréak

0

456 Phumĭ Tuŏl Ângkrông

0

457 Angkor Angk

0

458 Phum Tuŏl Âmpĭl

0

459 Phumĭ Tuŏl Âmpĭl

0

460 Phumĭ Tuŏl Âmpĭl

0

461 Phum Tuŏl Anlŭng Sângkê

0

462 Phum Tuŏl Ach Kŏk

0

463 Phumĭ Tuŏl

0

464 Tuol

0

465 Phum Tuŏl

0

466 Tuol Ta Thon

0

467 Phum Tuŏl

0

468 Phumĭ Tuŏl

0

469 Tuol

0

470 Phumĭ Tuŏl

0

471 Chrolong

0

472 Phumĭ Tuŏl

0

473 Phumĭ Tŭn

0

474 Phumĭ Tŭm Tĭn

0

475 Phumĭ Tumring

0

476 Tumpung Tboung

0

477 Phumĭ Tumpung

0

478 Phumĭ Tumpung

0

479 Phum Tŭmpor

0

480 Phumĭ Tŭmpôr

0

481 Phumĭ Tumpôr

0

482 Phumĭ Tumpéch

0

483 Phumĭ Tumnŭb Kândal

0

484 Phumĭ Tumnŭb

0

485 Phumĭ Tumnób

0

486 Phumĭ Tŭmnób Prey

0

487 Phumĭ Tumnób Băk

0

488 Phumĭ Tumnób Băk

0

489 Tumnob

0

490 Phumĭ Tumniĕb

0

491 Phum Tomléay

0

492 Phumĭ Tum Léanh (1)

0

493 Phumĭ Tum Âr

0

494 Phumĭ Tul

0

495 Phumĭ Tŭk Lŭy

0

496 Phumĭ Trung Ândaeuk

0

497 Phumĭ Trôyông

0

498 Phumĭ Troŭn

0

499 Phum Trônôp

0

500 Phumĭ Tróng Phumĭ

0