Countries

Solomon Islands

Page 1 - A list of cities of Solomon Islands

# City Population
1 Zongga

0

2 Ziata

0

3 Zavare

0

4 Zaru

0

5 Zarepe

0

6 Zambanarungga

0

7 Yandina

0

8 White River

0

9 Wawarioke

0

10 Waropara

0

11 Waro’ai

0

12 Wariatipai

0

13 Warekau

0

14 Wararaia

0

15 Waraniuwo

0

16 Warakirita

0

17 Waraata

0

18 Waowaorahi

0

19 Waowao

0

20 Wanipuru

0

21 Waloabu

0

22 Walo

0

23 Walade

0

24 Waitete

0

25 Waitautaru

0

26 Waitara

0

27 Waitao

0

28 Waitani

0

29 Waisusu

0

30 Waisiri

0

31 Wairura

0

32 Wairimane

0

33 Wairaramua

0

34 Wairaraha

0

35 Wairaia

0

36 Wairadina

0

37 Waipora

0

38 Wai’ou

0

39 Waimbonombono

0

40 Waimarau

0

41 Waimahui

0

42 Waima’aka

0

43 Wailulu

0

44 Wai’iripo

0

45 Waihusa

0

46 Waihii

0

47 Waibana

0

48 Waiahaa

0

49 Wahere

0

50 Vuturua

0

51 Vuruvuru

0

52 Vure

0

53 Vuravohai

0

54 Vuratindao

0

55 Vuranimala

0

56 Vuranembonembo

0

57 Vuraimosu

0

58 Vuragha

0

59 Vura

0

60 Vura

0

61 Vura

0

62 Vura

0

63 Vura

0

64 Vunusa

0

65 Vunuha

0

66 Vunjimbuli

0

67 Vundutaru

0

68 Vunanuli

0

69 Vulolo

0

70 Vulavu

0

71 Vugholonga

0

72 Vugholonga

0

73 Vughoe

0

74 Vuavao

0

75 Voza

0

76 Votumasoghata

0

77 Vorovota

0

78 Vori

0

79 Vonu

0

80 Volonavua

0

81 Voloa

0

82 Volivoli

0

83 Voliemba

0

84 Voghavule

0

85 Vivili

0

86 Visovaso

0

87 Visanaoru

0

88 Visale

0

89 Visakiki

0

90 Vio

0

91 Vilu

0

92 Veuru

0

93 Veuru

0

94 Veuru

0

95 Veravolia

0

96 Veravolia

0

97 Veravasu

0

98 Veravaolu

0

99 Veravaolu

0

100 Veravaolu

0

101 Veravaolu

0

102 Veraulia

0

103 Verasua

0

104 Verani

0

105 Veranggono

0

106 Veranaue

0

107 Veramogho

0

108 Verambou

0

109 Veramboli

0

110 Veramambe

0

111 Veramakuru

0

112 Veralilighi

0

113 Veralevuha

0

114 Veralevugha

0

115 Veralengga

0

116 Veralengga

0

117 Veralenga

0

118 Veralee

0

119 Veralava

0

120 Veralava

0

121 Verakelia

0

122 Verakauraghinia

0

123 Verakaria

0

124 Verahuvia

0

125 Verahulolo

0

126 Verahue

0

127 Verahoai

0

128 Verahavai

0

129 Verahanjahanja

0

130 Veraghughula

0

131 Veraghavai

0

132 Veraghalea

0

133 Vavundu

0

134 Vavarenitu

0

135 Vavao

0

136 Vavanga

0

137 Vavaea

0

138 Vauvau

0

139 Vatuvua

0

140 Vatuvonu

0

141 Vatuteko

0

142 Vatutaranggau

0

143 Vatusii

0

144 Vatupura

0

145 Vatupilei

0

146 Vatuniura

0

147 Vatunandi

0

148 Vatunakuvukuvu

0

149 Vatumbora

0

150 Vatumbaghea

0

151 Vatumanivo

0

152 Vatulovo

0

153 Vatuloki

0

154 Vatulava

0

155 Vatukulau

0

156 Vatukolaa

0

157 Vatukapicha

0

158 Vatuhila

0

159 Vatughai

0

160 Vatualae

0

161 Vatinarau

0

162 Vatavi

0

163 Vasavarangge

0

164 Variana

0

165 Varanitu

0

166 Varangge

0

167 Varadaki

0

168 Vara

0

169 Vaovao

0

170 Vanuavaolu

0

171 Vanikuva

0

172 Vanggoso

0

173 Vangavanga

0

174 Vanga

0

175 Vambahunu

0

176 Valevuru

0

177 Valevale

0

178 Valevaghalo

0

179 Valesule

0

180 Valesighao

0

181 Valesala

0

182 Valepombo

0

183 Valengali

0

184 Vale Na Koko

0

185 Vale Muse

0

186 Valembolo

0

187 Valembilombilo

0

188 Valembakero

0

189 Valembaimbai

0

190 Valemaunu

0

191 Valemanu

0

192 Valemano

0

193 Valekeo

0

194 Valechomara

0

195 Valechacha

0

196 Valeato

0

197 Valearanisi

0

198 Valasi

0

199 Valangge

0

200 Valakaro

0

201 Vakambo

0

202 Vaitambu

0

203 Vaimaia

0

204 Vahoria

0

205 Vahato

0

206 Vaghara

0

207 Vaenimala

0

208 Vadhavoka

0

209 Vadhalutu

0

210 Uzamba

0

211 U’usu

0

212 U’uri

0

213 Uura

0

214 U’unimenu

0

215 U’ula

0

216 Utuni

0

217 Usu’usue

0

218 Ususua

0

219 Uruuru

0

220 Ururu

0

221 Uruilangi

0

222 Uraghai

0

223 Uradau’e

0

224 Ura

0

225 Upu

0

226 Unusoa

0

227 Uni

0

228 Ungalesi

0

229 Umuu

0

230 Uma

0

231 Ulusughu

0

232 Ulungga

0

233 Uluambolo

0

234 Ulakuma

0

235 Ukuuku

0

236 Uhu

0

237 Uara

0

238 Uani

0

239 Tuvukokichi

0

240 Tuvu

0

241 Tuvu

0

242 Tuvu

0

243 Tuvaruhu

0

244 Tutuva

0

245 Tutumu

0

246 Tutitoto

0

247 Tusumine

0

248 Turi

0

249 Tupaveke

0

250 Tuotungo

0

251 Tunoe

0

252 Tundu

0

253 Tumurora

0

254 Tumumbosa

0

255 Tumulighohu

0

256 Tumbuka

0

257 Tumbila

0

258 Tumanggulu

0

259 Tulaghi

0

260 Tulagi

1750

261 Tulachara

0

262 Tuitolu

0

263 Tuiai

0

264 Tuhurutolu

0

265 Tughagha

0

266 Tuarughu

0

267 Tuaria

0

268 Tuaninamo

0

269 Toumoa

0

270 Totongo

0

271 Totome’etani

0

272 Toronihanua

0

273 Torohane

0

274 Toriheo

0

275 Torapora

0

276 Torapare’o

0

277 Tookina

0

278 Toohita

0

279 Tongona

0

280 Tomura

0

281 Tombe

0

282 Tombakambu

0

283 Tolugulu

0

284 Tolughu

0

285 Toitombe

0

286 Toghunaovo

0

287 Toghasalo

0

288 Toghasa

0

289 Togha

0

290 Tōfie

0

291 Toeleghu

0

292 Toa

0

293 Tiuni

0

294 Tiua

0

295 Tiua

0

296 Titiana

0

297 Titiana

0

298 Tit’hiro

0

299 Tirovisi

0

300 Tirotong’na

0

301 Tiroko’u

0

302 Tirognuli

0

303 Tinovika

0

304 Tinomeat

0

305 Tinakle

0

306 Tinaindari

0

307 Tinahodhi

0

308 Tina

0

309 T’holana

0

310 Thalu

0

311 Tevua

0

312 Tetere

0

313 Tetenimae

0

314 Tetemara

0

315 Tenavutu

0

316 Tenavunudha

0

317 Tenavatu

0

318 Tenatungi

0

319 Tenatomba

0

320 Tenatelidhe

0

321 Tenaru

0

322 Tenaro

0

323 Tenandalovi

0

324 Tenambuti

0

325 Tenalinggi

0

326 Tenakoko

0

327 Tenaghau

0

328 Tenadhugha

0

329 Telina

0

330 Telina

0

331 Teatupa

0

332 Tearoku

0

333 Tawa’uia

0

334 Tawarihou

0

335 Tawarihira

0

336 Tawarararo

0

337 Tawapaina

0

338 Tawanisitoo

0

339 Tawanisisisi

0

340 Tawanimae

0

341 Tawania

0

342 Tawanaora

0

343 Tawana

0

344 Tawaisira

0

345 Tawaiseu

0

346 Tawairoi

0

347 Tawaiosi

0

348 Tawainupu

0

349 Tawai Mare

0

350 Tawaihuro

0

351 Tawahaule

0

352 Tawaaro

0

353 Tavutisakai

0

354 Tavulepasa

0

355 Tavulea

0

356 Tavughi

0

357 Tavioa

0

358 Tavavao

0

359 Tavangaoa

0

360 Tavala

0

361 Tausoro

0

362 Tausese

0

363 Taupanda

0

364 Taunavali

0

365 Taumbaghe

0

366 Taumamae

0

367 Taulalamu

0

368 Tau’ialomae

0

369 Tauba

0

370 Tau

0

371 Tatau

0

372 Tatatu

0

373 Tatatu

0

374 Tatambiri

0

375 Tatamba

0

376 Tatamba

0

377 Tasure

0

378 Tasule

0

379 Tasoe

0

380 Tasisi

0

381 Tasisi

0

382 Tasimania

0

383 Tasiloki

0

384 Tasia

0

385 Tasi

0

386 Taruvana

0

387 Taruta’a

0

388 Tarohaha

0

389 Taroaniara

0

390 Taro’a

0

391 Tari’ao

0

392 Tarekacho

0

393 Taraupata

0

394 Tarariwa

0

395 Tarariu

0

396 Tarapiri

0

397 Tarapaina

0

398 Tar’aniparu

0

399 Taramata

0

400 Taraikui

0

401 Tarahoro

0

402 Taraafada

0

403 Tapou

0

404 Tapa’atewa

0

405 Taori

0

406 Taora

0

407 Taombo

0

408 Tangongote

0

409 Tanggonggora

0

410 Tanggilanggila

0

411 Tanged

0

412 Tangali

0

413 Tandalo

0

414 Tanavasa

0

415 Tanavalea

0

416 Tanatete

0

417 Tanasali

0

418 Tanapoi

0

419 Tanapau

0

420 Tanandoe

0

421 Tanamo

0

422 Tanambora

0

423 Tanakongga

0

424 Tanakombu

0

425 Tanakola

0

426 Tanakindi

0

427 Tanakea

0

428 Tanahai

0

429 Tanaemba

0

430 Tanabou

0

431 Tamburiu

0

432 Tambunimane

0

433 Tambunambulo

0

434 Tambunahambu

0

435 Tambughu

0

436 Tamboko

0

437 Tambili

0

438 Tambelusu

0

439 Tambea

0

440 Tambasaru

0

441 Tambarato

0

442 Tambani

0

443 Tambalusu

0

444 Tambalia

0

445 Tambakolo

0

446 Tambakokomu

0

447 Tamba’au

0

448 Tambaa

0

449 Tamatangga

0

450 Tamami

0

451 Taloa

0

452 Talisemba

0

453 Talise

0

454 Talingavatu

0

455 Taliatango

0

456 Talaura

0

457 Talaungwembe

0

458 Talakali

0

459 Takwafiru

0

460 Takwa

0

461 Takwa

0

462 Takurakura

0

463 Takuika

0

464 Taku

0

465 Takopikopi

0

466 Takongga

0

467 Takolenduna

0

468 Takola

0

469 Takokoilo

0

470 Takoi

0

471 Takira

0

472 Takavali

0

473 Takatakati

0

474 Takata

0

475 Takaniano

0

476 Takamboro

0

477 Taka’ito

0

478 Taivu

0

479 Taitai

0

480 Tainiu

0

481 Taheramo

0

482 Tahaimbau

0

483 Tahaa

0

484 Tahaa

0

485 Tagholauna

0

486 Tagatalau

0

487 Tafuna’ama

0

488 Tafukoe

0

489 Tafala

0

490 Ta’eri’ara

0

491 Taeniu

0

492 Tadhimane

0

493 Tadhighalagha

0

494 Tadhi

0

495 Tadahadi

0

496 Tabaa

0

497 Ta’arutona

0

498 Ta’alulolo

0

499 Suwe

0

500 Suva

0