Countries

Viet Nam

Page 83 - A list of cities of Viet Nam

# City Population
41001 Thôn Tât

0

41002 Khai Trường

0

41003 Cửa Cải

0

41004 Ba Nậm Tứng

0

41005 Xẻo Tả

0

41006 An San

0

41007 Tà Ngải

0

41008 Ta Ngải

0

41009 Xin Chải

0

41010 Sùng Vui

0

41011 Lò Suối Tủng

0

41012 Suối Thầu Hai

0

41013 Thôn Dao

0

41014 Suối Thầu Một

0

41015 Gia Khẩu

0

41016 Can Hồ Trên

0

41017 Can Hồ Dưới

0

41018 Suối Thầu Một

0

41019 Mông Xáo

0

41020 Suối Thầu Hai

0

41021 Thôn Mông

0

41022 Thôn Dao

0

41023 Giàng Cha

0

41024 U Xĩ Xung

0

41025 Thôn Dạ

0

41026 Thôn Cuồng

0

41027 Phìn Hầu Thầu

0

41028 Nậm Si

0

41029 Sá Sén

0

41030 Suối Hồ

0

41031 Xóm Một A

0

41032 Xóm Hai

0

41033 Giàng Gia

0

41034 Cát Cát

1000

41035 Xóm Ba A

0

41036 Xóm Ba

0

41037 Xóm Ba B

0

41038 Xóm Sáu

0

41039 Xóm Năm

0

41040 Xóm Bảy

0

41041 Lao Chải Sang Hai

0

41042 Lao Chải Sang Một

0

41043 Lô Hàng Chải

0

41044 Hang Đá

0

41045 Lếch Dao

0

41046 Bản Nậm Mù

0

41047 Bản Phinh Đóng

0

41048 Bản Mèo Mới

0

41049 Bản Giàng Chua Chải

0

41050 Bản Phù Lá Ngài

0

41051 Bản Mạc Xoa Phin

0

41052 Bản Páo Su Dào

0

41053 Bản Thái

0

41054 Bản Háng Tráng Lù

0

41055 Bản Háng Phù Loa

0

41056 Bản Nà Háng B

0

41057 Bản Mồ Dề

0

41058 Bản Mí Hang

0

41059 Bản Háng Tầu Dê

0

41060 Háng Tào Đề

0

41061 Háng Chua Xay

0

41062 Bản Nà Đỏ

0

41063 Bản Ngài Thẩy

0

41064 Bản Trống Tông

0

41065 Bản Hấu Đề

0

41066 Bản Phú Nhu

0

41067 Bản Háng Súng

0

41068 Bản La Pán Tẩn

0

41069 Trống Pán Sang

0

41070 Chế Cu Nha

0

41071 Bản Háng Gằng

0

41072 Bản Đế Su Pình

0

41073 Háng Con Rùa

0

41074 Ngã Ba Kim

0

41075 Xóm Bành

0

41076 Đông Lý

0

41077 Trà Lơn

0

41078 Toàn Thắng

0

41079 Đông Hưng

0

41080 Khe Voi

0

41081 Trà Con

0

41082 Độc Lập

0

41083 Khe Cạn

0

41084 Tam Quan

0

41085 Khe Trang

0

41086 Khe Lư

0

41087 Tân Ninh

0

41088 Tân Hoa

0

41089 Cửa Ngòi

0

41090 Sân Bay

0

41091 Khe Ván

0

41092 Gốc Quân

0

41093 Gốc Mít

0

41094 Khe Búng

0

41095 Bà Ngôi

0

41096 Thuông Khao

0

41097 Gò Tấu

0

41098 Sài Trên

0

41099 Gốc Sâm

0

41100 Đội Bốn

0

41101 Đội Ba

0

41102 Minh Khai

0

41103 Đội Một

0

41104 Đội Hai

0

41105 Vải Ngoài

0

41106 Xoi Hỏa

0

41107 Xạt Ngọt

0

41108 Gốc Đá

0

41109 Đội Chè

0

41110 Bản Hương

0

41111 Cầu Cơ

0

41112 Bến Điềm

0

41113 Thành Công

0

41114 Khe Dẹt

0

41115 Ngòi Còng

0

41116 Đồng Tâm

0

41117 Đá Ôm

0

41118 Đồng Chèm

0

41119 Đồng Det

0

41120 Đồng Tâm

0

41121 Thác Cái

0

41122 Nà Pồng

0

41123 Làng Róm

0

41124 Chèm

0

41125 Khe Quyền

0

41126 Đá Đen

0

41127 Gốc Mít

0

41128 Đèo Bụt

0

41129 Làng Bầu

0

41130 Khe Lép

0

41131 Ngọn Rám

0

41132 Đá Mốc

0

41133 Gốc Lụ

0

41134 Tự Do

0

41135 Đại Bục

0

41136 Khe Cam

0

41137 Cánh Chương

0

41138 Làng Búc

0

41139 Cửa Ngòi

0

41140 Đồng Vật

0

41141 Đại Tiêu

0

41142 Chè Vè

0

41143 Tân Thịnh

0

41144 Đại An

0

41145 Đội Bảy

0

41146 Mậu Đông

0

41147 Hồng Phong

0

41148 Hồng Hà

0

41149 Gốc Đa

0

41150 Minh A

0

41151 Quyết Tiến

0

41152 Xóm Trại

0

41153 Làng Chiềng

0

41154 Khe Loàng

0

41155 Làng Ngói

0

41156 Xuân Binh

0

41157 Khe Vầu

0

41158 Khe Chanh

0

41159 Đồng Bát

0

41160 Ngòi Quê

0

41161 Nhài Trong

0

41162 Thôn Một

0

41163 Xóm Nhoi

0

41164 Xuân Ái

0

41165 Khe Quýt

0

41166 Xuân Thu

0

41167 Máng Nước

0

41168 Bong Bưởi

0

41169 Yên Hòa

0

41170 Đội Năm

0

41171 Yên Dũng

0

41172 Quảng Mạc

0

41173 Yên Thành

0

41174 Thống Nhất

0

41175 Dân Khế

0

41176 Khe Dảng

0

41177 Phú Sơn

0

41178 Phú Thôn

0

41179 Yên Tiến

0

41180 Yên Phước

0

41181 Yên Trung

0

41182 Tân An

0

41183 Phúc Thành

0

41184 Ba Luồng

0

41185 Đại Thành

0

41186 Trầm My

0

41187 Cây Đa

0

41188 Khe Cỏ

0

41189 Khe Giang

0

41190 Làng Vây

0

41191 Khe Chà

0

41192 Khe Phẩy

0

41193 Khe Chằng

0

41194 Hạnh Phúc

0

41195 Làng Đang

0

41196 Trung Tâm

0

41197 Gốc Sấu

0

41198 Xóm Neo

0

41199 Đồng Sung

0

41200 Đồng Sắn

0

41201 Khe Lở

0

41202 Đồng Bông

0

41203 Tháp Con

0

41204 Đồng Lửa

0

41205 Cường Quyết

0

41206 Khe Quyết

0

41207 Quyết Tiến

0

41208 Quyết Tâm

0

41209 Tháp Con

0

41210 Mỏ Than

0

41211 Dốc Giang

0

41212 Đội Bốn

0

41213 Đội Ba

0

41214 Tháp Cái

0

41215 Đội Sáu

0

41216 Huổi Quạng

0

41217 Nậm Pó

0

41218 Co Đứa

0

41219 Huổi Xưa

0

41220 Huổi Xuân

0

41221 Pa Ít Một

0

41222 Huổi Mi Hai

0

41223 Pú Nhung Họ

0

41224 Huổi Lóng

0

41225 Bản Hin Một

0

41226 Nậm Pó

0

41227 Huổi Meo

0

41228 Huổi Vang

0

41229 Púng Dắt

0

41230 Nậm Chan Ba

0

41231 Nậm Cứm

0

41232 Hua Sát

0

41233 Bản Cáy

0

41234 Nậm Pọng

0

41235 Nậm Chan Một

0

41236 Nậm Chan Hai

0

41237 Tin Tốc

0

41238 Huổi Un

0

41239 Nà Nọi

0

41240 Huổi Hẹ

0

41241 Co Sáng

0

41242 Co Đứa

0

41243 Tà Cáng Hai

0

41244 Nà Náo

0

41245 Bản Đắng

0

41246 Nậm Pụ

0

41247 Bản Thái

0

41248 Tát Hẹ

0

41249 Pú Tỉu

0

41250 Khối Một

0

41251 Khối Hai

0

41252 Khối Ba

0

41253 Khối Bốn

0

41254 Khối Năm

0

41255 Khối Sáu

0

41256 Khối Bảy

0

41257 Khối Tám

0

41258 Khối Chín

0

41259 Khối Mười

0

41260 Bản Trá

0

41261 Pá Tra

0

41262 Long Háng

0

41263 Bản Giảng

0

41264 Huổi Sứa

0

41265 Bản Cói

0

41266 Bản Kéo

0

41267 Nà Nuông

0

41268 Độc Lập

0

41269 Bản Hoa

0

41270 Trung Tâm Một

0

41271 Nà Nọi

0

41272 Nà Pèn Một

0

41273 Nà Pèn Hai

0

41274 Lùng Thang

0

41275 Nậm Piền

0

41276 Hứa Điết

0

41277 Huổi Van

0

41278 Huổi Sáy

0

41279 Nậm Ha

0

41280 Huổi Chá

0

41281 Bản Lé

0

41282 Bản Ló

0

41283 Tạo Sen

0

41284 Ho Luông

0

41285 Huổi Luân

0

41286 Phi Hai

0

41287 Phi Công

0

41288 Xà Phình Hai

0

41289 Xà Phình Một

0

41290 Huổi Bon

0

41291 Mường Anh

0

41292 Phong Châu

0

41293 Hàng Tre

0

41294 Sang Sì Hồ

0

41295 Sang Sả Hồ

0

41296 Ma Lù Thàng

0

41297 Lâm Trường

0

41298 Tin Tốc

0

41299 Bản Mới

0

41300 Nậm Cang Một

0

41301 Huổi Chô

0

41302 Ca Dí Nhè

0

41303 Huổi Tóng

0

41304 Chống Dinh

0

41305 Há La Chủ

0

41306 San Sủi

0

41307 Thèn Pả

0

41308 Chiêu Ly

0

41309 Cổng Trời

0

41310 Ma Thì Hồ

0

41311 Hồ Chim

0

41312 Háng Lia

0

41313 Pu Ca

0

41314 Huổi Mi Một

0

41315 Pa Ít Hai

0

41316 Khối Mười Ba

0

41317 Huổi Mý

0

41318 Cua Lap

0

41319 Saigon, Gia Dinh

0

41320 Saigon, Gia Định

0

41321 Xóm Chợ

0

41322 Huyện Kiên Hải

0

41323 Phong Hòa

0

41324 Hoàng Sa

0

41325 Phụ Thành

0

41326 Xóm Đáy

0

41327 Xóm Đình

0

41328 Xóm Chùa

0

41329 Cả Ngang

0

41330 Bà Nhan

0

41331 Rạch Chùa

0

41332 Tân Bình

0

41333 Tra Que Vegetable Village

0

41334 Thị Trấn Tân Thành

23109

41335 Khu dân cư Sông Hậu

0

41336 Tân Tây

0

41337 Tân Đông

0

41338 Công ty Sửa chữa & Mua bán Xe nâng Hoàng Gia tại Bình Dương

0

41339 Vĩnh Tây 2

0

41340 Vĩnh Tế

0

41341 Châu Thành I

0

41342 Vĩnh Chánh I

0

41343 Châu Long 4

0

41344 Châu Phú B

0

41345 Châu Long 6

0

41346 Xã Hòa Long

0

41347 Khóm 2

0

41348 Khóm 1

0

41349 Vĩnh Phước

0

41350 Tân Hưng

0

41351 Đám Lát

0

41352 Nha Mân

0

41353 ThườngThới

0

41354 Ấp Chiến Thắng

0

41355 Quận Đức Thịnh

132000

41356 Quận Đức Tôn

0

41357 Quận Đức Thành

70000

41358 Quận Lấp Vò

0

41359 Hoàng Sa

0

41360 Vạn Phúc

0

41361 Xã Trung Bình

0

41362 Hậu Giang

0

41363 Phú Thường

0

41364 Phú Trung

0

41365 Phú Trung

0

41366 Hòa Long

0

41367 Phú Qưới

0

41368 Hiệp Thạnh

0

41369 Bình Tây

0

41370 Xã Bình Hòa

0

41371 Huyện Lâm Hà

144707

41372 Nông Trường 1

0

41373 Huyện Bảo Lâm

0

41374 Lâm Bô

0

41375 Xã Phúc Thọ

0

41376 Thôn Phúc Hưng

0

41377 Thôn Phúc Thanh

0

41378 Thôn Phúc Tân

0

41379 Xã Tân Hà

0

41380 Xã Tân Văn

0

41381 Xã Hoài Đức

0

41382 Xã Tân Thanh

0

41383 Xã Đạ K'Nàng

0