Countries

Viet Nam

Page 5 - A list of cities of Viet Nam

# City Population
2001 Xoài Chết

0

2002 Xin Trải

0

2003 Xin Man

0

2004 Kinh La

0

2005 Xin Cai

0

2006 Xieng Tran

0

2007 Xieng Tiaro

0

2008 Xieng Tiaran

0

2009 Xieng Teunene

0

2010 Xieng Tayet

0

2011 Xiêng Leng

0

2012 Xích Thổ

0

2013 Xich Thô

0

2014 Xích Thổ

0

2015 Xich Ngọc

0

2016 Xi Binh

0

2017 Xéo Van Lin

0

2018 Xen Xe

0

2019 Sín Chải

0

2020 Xen Nâm

0

2021 Xen Luong

0

2022 Xen Hin

0

2023 Xen Con

0

2024 Xen Coc

0

2025 Xen Chèo

0

2026 Xay Cap

0

2027 Xá Xuối

0

2028 Xã Xoung

0

2029 Xã Xa Phiên

0

2030 Xá Voi

0

2031 Xã Võ Đắt

0

2032 Xã Vĩnh Hòa

0

2033 Xã Van Lê

0

2034 Xã Văn Lâm

0

2035 Xá Tư Dươn

0

2036 Xã Trương

0

2037 Xã Trung Hưng

0

2038 Trảng Bom

0

2039 Xá Trảng Bào Ôn

0

2040 Xã Tram Da Mi

0

2041 Xã Tồn

0

2042 Xã Thương Làng

0

2043 Xã Thừa Tích

0

2044 Xã Thọ Thành

0

2045 Xã Thới Giao

0

2046 Xã Thi Tính

0

2047 Xã Thiên Tân

0

2048 Xá Thầy Cai

0

2049 Xá Thânh An

0

2050 Xã Thắng Nhứt

0

2051 Xã Thắng Nhí

0

2052 Xã Thắng Nhí

0

2053 Xã Thái Hưng

0

2054 Xã Tân Rài

0

2055 Xã Tân Phát

0

2056 Quản Lợi

0

2057 Xã Tân Lập

0

2058 Xã Tân Khai

0

2059 Xã Tân Hưng

0

2060 Xã Tân Điến

0

2061 Xa Tam Thai

0

2062 Xã Tam Phước

0

2063 Xã Tầm Hưng

0

2064 Xã Suối Nhuôm

0

2065 Xã Suối Kiết

0

2066 Xá Suối Cao

0

2067 Xạ Sơn

0

2068 Xã Sông Trao

0

2069 Xã Sông Lũy

0

2070 Xá Sa Nhỏ

0

2071 Xá Sa Nhỏ

0

2072 Xá Rùng Cây

0

2073 Xá Rùng Cây

0

2074 Xá Ràng

0

2075 Xá Ràng

0

2076 Xá Rạch Kiến

0

2077 Xã Poet

0

2078 Xã Phù Sung

0

2079 Xã Phú Riềng

0

2080 Xã Phường Quy

0

2081 Phương Lâm

0

2082 Phước Lợi

0

2083 Xã Phước Lễ

0

2084 Xao Vót

0

2085 Xan Xo

0

2086 Xã Như Lâm

0

2087 Xang Xa Ho

0

2088 Xan Cha

0

2089 Xan Bến

0

2090 Xã Nay

0

2091 Xã Mường Mán

0

2092 Xã Mươi

0

2093 Xá Mới

0

2094 Xã Mộc Bài

0

2095 Xâm Khue

0

2096 Xâm Khố

0

2097 Xã Minh Thạnh

0

2098 Xâm Đông

0

2099 Xâm Bồ

0

2100 Xa Mát

0

2101 Xã Mách

0

2102 Xá Lưu

0

2103 Xa Loung Pia

0

2104 Xa Loung

0

2105 Xa Loun

0

2106 Xã Long Tân

0

2107 Xã Long Sơn (2)

0

2108 Xã Long Sơn

0

2109 Xã Long Phước

0

2110 Xã Long Mỹ

0

2111 Xã Long Hải

0

2112 Xã Long Diền

0

2113 Xá Lông Công

0

2114 Xã Lộc Thiện

0

2115 Xa Loan

0

2116 Làng Miệt

0

2117 Xá Lâm Vô

0

2118 Xa Lam Dê

0

2119 Xã Ky Mao

0

2120 Xã Kok Sáu

0

2121 Xã Huy Khiêm

0

2122 Xã Hưng Lộc

0

2123 Xạ Hưng

0

2124 Xã Hội Mỹ

0

2125 Xã Hoi

0

2126 Xã Hố Bồ

0

2127 Xa Hố

0

2128 Xã Hiêu Tin

0

2129 Xa Heu

0

2130 Xã Hao Duoc

0

2131 Xã Hao Duoc

0

2132 Xá Gò Nổi

0

2133 Xã Gò

0

2134 Xã Giồng Cái

0

2135 Dốc Mơ Ba

0

2136 Gia Ray

0

2137 Xá Giang Chanh

0

2138 Xã Gia Lê

0

2139 Xã Gia Kiêm

0

2140 Xá Gia Bình

0

2141 Xã Duy Cần

0

2142 Xa Đương

0

2143 Xá Dược

0

2144 Xã Du

0

2145 Xã Dủ

0

2146 Xá Đồng Găng

0

2147 Xã Đông Chim

0

2148 Sa Động

0

2149 Xã Do Lai

0

2150 Xã Đoài

0

2151 Xã Điêu

0

2152 Xa Diêm

0

2153 Xã Dak Kia

0

2154 Xã Đại An

0

2155 Xã Clian

0

2156 Xá Cây Cau

0

2157 Cầu Xe

0

2158 Xá Cầu Lỏi

0

2159 Xà Cầu

0

2160 Xâ Cát

0

2161 Xã Cầm Tâm

0

2162 Xã Cam Mỹ

0

2163 Bùng Bình

0

2164 Xá Bơi Lơi

0

2165 Xá Bo Heo

0

2166 Xã Bình Phước

0

2167 Xã Bình Long

0

2168 Xã Bình Lộc

0

2169 Xã Bình Hòa

0

2170 Xã Bình Giả

0

2171 Xã Bình Ba

0

2172 Xá Bến Gò

0

2173 Xã Bảy

0

2174 Xá Bào Trăng

0

2175 Xá Bào Sen

0

2176 Xá Bào Đưng

0

2177 Xã Bài

0

2178 Pá Ầy

0

2179 Xã An Nhứt

0

2180 Xã An Ngãi

0

2181 Xã An Hòa

0

2182 Xá An Dức

0

2183 Xã An

0

2184 Wi Tuc

0

2185 Wi Ta

0

2186 Wi Rao

0

2187 Windjia

0

2188 Wi Mo

0

2189 Wi Kin

0

2190 Wi Kien

0

2191 Wikden

0

2192 Wikamou

0

2193 Wi Kalh

0

2194 Wi Go

0

2195 Wi Blang

0

2196 Wi Baise

0

2197 Vỹ Liệt

0

2198 Vũ Xuyên

0

2199 Vũ Xá

0

2200 Vũ Xá

0

2201 Vũ Xá

0

2202 Vũ Xá

0

2203 Vũ Trù

0

2204 Vù Sái

0

2205 Vườn Thưa

0

2206 Vưc Trơn

0

2207 Vực Trô

0

2208 Vực Tràng

0

2209 Vực Tổn

0

2210 Vực Lung

0

2211 Vực Liêm

0

2212 Vực Bùn

0

2213 Vũ Oai

0

2214 Vũ Nội

0

2215 Vũng Tàu

209683

2216 Vung No

0

2217 Vũng Liêm

0

2218 Vụng Chùa

0

2219 Vu Mon

0

2220 Vù Lùng Sùng

0

2221 Vũ Linh

0

2222 Vũ Liêt

0

2223 Vũ Liệt

0

2224 Vũ Lao

0

2225 Võ Lao

0

2226 Vũ Lao

0

2227 Vũ Lao

0

2228 Vũ Lăng

0

2229 Vu Làng

0

2230 Vũ Lâm

0

2231 Vũ Khê

0

2232 Vôi Thượng

0

2233 Vui Ni

0

2234 Vũ Hạ

0

2235 Vu Gia

0

2236 Vũ Dương

0

2237 Vụ Dồng

0

2238 Vu Di

0

2239 Vu Con

0

2240 Vũ Chua

0

2241 Vuc Đao

0

2242 Vụ Cầu

0

2243 Vụ Bản

0

2244 Vu Bản

0

2245 Vụ Bản

0

2246 Vu Ba

0

2247 Voy Đam

0

2248 Võ Xu

0

2249 Võ Xá

0

2250 Võ Xá

0

2251 Võ Xá

0

2252 Vô Vọng

0

2253 Vou Tien

0

2254 Vô Tương

0

2255 Vô Tranh

0

2256 Vô Tranh

0

2257 Võ Thuận

0

2258 Vô Song

0

2259 Võ Nhai

0

2260 Vông Xuyên Nội

0

2261 Vòng Tre

0

2262 Võng Thúy

0

2263 Võng Phan

0

2264 Vong Nhi

0

2265 Vọng Nguyệt

0

2266 Vong Na

0

2267 Vong Mao Khy

0

2268 Vong Liễu

0

2269 Vong Ky

0

2270 Vọng Hải

0

2271 Vọng Hải

0

2272 Vọng Đông

0

2273 Vọng Doanh

0

2274 Vô Ngại

0

2275 Vô Lang

0

2276 Vô Ky

0

2277 Võ Ký

0

2278 Vai Bổ

0

2279 Vò Huyen

0

2280 Vô Hối

0

2281 Vô Hối

0

2282 Vô Hoạn

0

2283 Võ Giang

0

2284 Võ Định

0

2285 Voc Tan

0

2286 Vo Côi

0

2287 Vò Chang

0

2288 Vixeh

0

2289 Vi Wah

0

2290 Vi Viane

0

2291 Vị Trù

0

2292 Vitring

0

2293 Vi Chong

0

2294 Vị Thủy

0

2295 Vị Thanh

24477

2296 Vi Pron

0

2297 Bản Vi Phái

0

2298 Vipée

0

2299 Vi Oc

0

2300 Vin Vực Ni

0

2301 Vin Ka Roi

0

2302 Vĩnh Yên Tây

0

2303 Vĩnh Yên

0

2304 Vĩnh Yên

17876

2305 Vĩnh Yên

0

2306 Vĩnh Yên

0

2307 Vĩnh Yên

0

2308 Vĩnh Yên

0

2309 Vĩnh Xuyên

0

2310 Vính Xuận

0

2311 Vính Xuận

0

2312 Vính Xuận

0

2313 Vĩnh Viên

0

2314 Vĩnh Viên

0

2315 Vĩnh Viễn

0

2316 Vị Nhuế

0

2317 Vĩ Nhuế

0

2318 Vĩnh Tuy

0

2319 Vĩnh Tuy

0

2320 Vĩnh Tuy

0

2321 Vĩnh Tuy

0

2322 Thị Trấn Vĩnh Tuy

0

2323 Vĩnh Tuy

0

2324 Vĩnh Tuy

0

2325 Vinh Tuy

0

2326 Vĩnh Tuy

0

2327 Vĩnh Tứ

0

2328 Vĩnh Tường

0

2329 Vĩnh Trường

0

2330 Vĩnh Trường

0

2331 Tú Trưng

0

2332 Vĩnh Trụ

0

2333 Vình Tru

0

2334 Vĩnh Tr

0

2335 Vĩnh Tr

0

2336 Vĩnh Thực Nùng

0

2337 Vĩnh Thực Nam

0

2338 Vĩnh Thuận Đông

0

2339 Vĩnh Thuận

0

2340 Vinh Thôn

0

2341 Vĩnh Thọ

0

2342 Vinh Tho

0

2343 Vĩnh Thọ

0

2344 Vinh Thọ

0

2345 Vĩnh Thiện

0

2346 Vĩnh Thi

0

2347 Vinh Thê

0

2348 Vĩnh Thạnh

0

2349 Vinh Thạnh

0

2350 Vĩnh Thành

0

2351 Vinh Thạnh

0

2352 Vĩnh Thạnh

0

2353 Vĩnh Thành

0

2354 Vĩnh Thạnh

0

2355 Vĩnh Thạnh

0

2356 Vĩnh Thạnh

0

2357 Vĩnh Thái

0

2358 Vĩnh Tế

0

2359 Vĩnh Tây

0

2360 Vĩnh Tân

0

2361 Vĩnh Sơn

0

2362 Vinh Son

0

2363 Vĩnh Qưới

0

2364 Vính Quế

0

2365 Vinh Quan Hạ

0

2366 Vinh Quang

0

2367 Vinh Quang

0

2368 Vĩnh Phú

0

2369 Vinh Phú

0

2370 Vĩnh Phú

0

2371 Vĩnh Phương

0

2372 Vĩnh Phước

0

2373 Vinh Phước

0

2374 Vĩnh Phước

0

2375 Vĩnh Phước

0

2376 Vĩnh Phước

0

2377 Vĩnh Phước

0

2378 Vĩnh Phụng

0

2379 Vĩnh Phúc

0

2380 Vĩnh Phúc

0

2381 Vĩnh Phúc

0

2382 Vĩnh Phúc

0

2383 Vĩnh Phúc

0

2384 Vĩnh Phúc

0

2385 Vĩnh Phú

0

2386 Vĩnh Phú

0

2387 Vĩnh Phú

0

2388 Vĩnh Phú

0

2389 Vĩnh Phú

0

2390 Vĩnh Phong

0

2391 Vĩnh Phong

0

2392 Vĩnh Phong

0

2393 Vin Hoa

0

2394 Vĩnh Ninh

0

2395 Vĩnh Ninh

0

2396 Vĩnh Ninh

0

2397 Vĩnh Ninh

0

2398 Vinh Ninh

0

2399 Vĩnh Nhơn

0

2400 Vĩnh Nguyên

0

2401 Vĩnh Ngãi

0

2402 Vinh Ngá

0

2403 Vĩnh Nam

0

2404 Vĩnh Mỹ

0

2405 Vĩnh Mỹ

0

2406 Nà Bản

0

2407 Vĩnh Mân

0

2408 Vĩnh Ly

0

2409 Vĩnh Lưu

0

2410 Vinh Luật

0

2411 Vĩnh Lợi

0

2412 Vĩnh Lợi

0

2413 Vĩnh Lợi

0

2414 Vinh Lợi

0

2415 Vĩnh Lợi

0

2416 Vĩnh Long

0

2417 Vĩnh Long

103314

2418 Vĩnh Lộc

0

2419 Vĩnh Lộc Thương

0

2420 Vĩnh Lộc

0

2421 Vĩnh Lộc

0

2422 Vĩnh Lộc

0

2423 Vĩnh Lộc

0

2424 Vinh Lộc

0

2425 Vĩnh Lộc

0

2426 Vĩnh Lộc

0

2427 Vĩnh Lộc

0

2428 Vĩnh Lộc

0

2429 Vĩnh Lộc

0

2430 Vĩnh Lâm

0

2431 Vĩnh Lại

0

2432 Vĩnh Lại

0

2433 Vinh Lai

0

2434 Vĩnh Lại

0

2435 Vĩnh Lại

0

2436 Vĩnh Lai

0

2437 Vĩnh Lại

0

2438 Vĩnh Lạc

0

2439 Vĩnh Lạc

0

2440 Vĩnh Khương

0

2441 Vĩnh Khê

0

2442 Vĩnh Khê

0

2443 Vĩnh Khanh

0

2444 Vĩnh Khang

0

2445 Vĩnh Ích

0

2446 Vĩnh Hy

0

2447 Vĩnh Hy

0

2448 Vinh Huy

0

2449 Vinh Huê

0

2450 Vĩnh Hội

0

2451 Vĩnh Hòa

0

2452 Vĩnh Hòa

0

2453 Vĩnh Hòa Phường

0

2454 Vĩnh Hòa Hưng

0

2455 Vĩnh Hòa Hiệp

0

2456 Vinh Hoa

0

2457 Vĩnh Hòa

0

2458 Vinh Hiền

0

2459 Vĩnh Hậu

0

2460 Vĩnh Hậu

0

2461 Vĩnh Hạ

0

2462 Vỉnh Giât

0

2463 Vinh Giang

0

2464 Vinh Gian

0

2465 Vĩnh Gia

0

2466 Vĩnh Gia

0

2467 Vĩnh Đức

0

2468 Vĩnh Dồng

0

2469 Vĩnh Đồng

0

2470 Vĩnh Đòng

0

2471 Vĩnh Điên

0

2472 Vĩnh Dằng

0

2473 Vĩnh Đại

0

2474 Vĩnh Cửu Phú

0

2475 Vĩnh Cửu Phú

0

2476 Vĩnh Cửu Lỏi

0

2477 Vĩnh Cửu Lỏi

0

2478 Vĩnh Cửu An

0

2479 Vĩnh Cư

0

2480 Vinh Cu

0

2481 Vĩnh Châu

0

2482 Vĩnh Thành

0

2483 Vĩnh Chân

0

2484 Vĩnh Bình

0

2485 Vĩnh Bình

0

2486 Vĩnh Bình

0

2487 Vĩnh Bình

0

2488 Vĩnh Bình

0

2489 Vĩnh Bình

0

2490 Vĩnh Bình

0

2491 Vĩnh Bang

0

2492 Vĩnh An

0

2493 Vĩnh An

0

2494 Vĩnh Áng

0

2495 Vĩnh An

0

2496 Vinh An

0

2497 Vinh An

0

2498 Vĩnh Ái

0

2499 Vinh

163759

2500 Vingao

0