Countries

Viet Nam

Page 4 - A list of cities of Viet Nam

# City Population
1501 Xóm Đông

0

1502 Xóm Đồng

0

1503 Xóm Đông

0

1504 Xóm Đông

0

1505 Xóm Đông

0

1506 Xóm Đồng Xương

0

1507 Đồng Sang

0

1508 Xóm Dồng Xe

0

1509 Xóm Đồng Trung

0

1510 Xóm Đồng Tròn

0

1511 Xóm Đông Tràng

0

1512 Xóm Dong Ruộng

0

1513 Đồng Quân

0

1514 Đồng Quán

0

1515 Xóm Đồng Quan

0

1516 Xóm Đồng Liêm

0

1517 Xóm Động Lành

0

1518 Xóm Đồng Hộ

0

1519 Xóm Đồng Gò

0

1520 Xóm Đồng

0

1521 Xóm Đông Giáp

0

1522 Xóm Đồng Giang

0

1523 Xóm Đông Giang

0

1524 Xóm Đông Đao

0

1525 Xóm Đông Cơm

0

1526 Xóm Đồng Chua

0

1527 Xóm Đồng Chu

0

1528 Xóm Đông Bình Trung Hòa

0

1529 Xóm Đồng Bè

0

1530 Xóm Đồng Bà Lưới

0

1531 Xóm Đồng Bach

0

1532 Xóm Đồng

0

1533 Xóm Đổng

0

1534 Xóm Đống

0

1535 Xóm Đông

0

1536 Xóm Đòng

0

1537 Xóm Dong

0

1538 Xóm Đông

0

1539 Xóm Động

0

1540 Xóm Đông

0

1541 Xóm Đồng

0

1542 Xóm Đồng

0

1543 Xóm Đông

0

1544 Xóm Đồng

0

1545 Xóm Đồn Điến

0

1546 Xóm Đồn

0

1547 Xóm Đon

0

1548 Xóm Đồn

0

1549 Xóm Đồn

0

1550 Xóm Đội

0

1551 Xóm Đội Ngoại

0

1552 Xóm Đôi Ma

0

1553 Xóm Doi Dầu

0

1554 Xóm Đôi Chuong

0

1555 Xóm Đội Bảy Ti

0

1556 Xóm Doi

0

1557 Xóm Doc Vieu

0

1558 Xóm Đoai

0

1559 Xóm Đình

0

1560 Xóm Đình

0

1561 Xóm Đình

0

1562 Xóm Đình

0

1563 Xóm Đình

0

1564 Xóm Đinh Giông

0

1565 Đinh Cũ

0

1566 Xóm Đinh

0

1567 Xóm Đinh

0

1568 Xóm Đinh

0

1569 Xóm Dinh

0

1570 Xóm Đinh

0

1571 Xóm Đinh

0

1572 Xóm Đình

0

1573 Xóm Đinh

0

1574 Xóm Đình

0

1575 Xóm Dinh

0

1576 Xóm Dình

0

1577 Xóm Điền Sư Phú

0

1578 Xóm Điền Bà Lớn

0

1579 Xóm Diên

0

1580 Xóm Đìa Chen

0

1581 Xóm Đêu Cà

0

1582 Xóm Đèn

0

1583 Xóm Đé

0

1584 Xóm Đáy

0

1585 Xóm Đầu Xấu

0

1586 Xóm Dầu Bình Thới

0

1587 Xóm Đậu

0

1588 Xóm Dầu

0

1589 Xóm Dâu

0

1590 Xóm Dầu

0

1591 Đất Quốc

0

1592 Xóm Đạt

0

1593 Xóm Đập

0

1594 Ấp Đạo

0

1595 Xóm Đào

0

1596 Xóm Đang Na

0

1597 Xóm Đấm

0

1598 Xóm Đầm Lâm

0

1599 Đa Me

0

1600 Xóm Dam

0

1601 Xóm Đam

0

1602 Xóm Dầm

0

1603 Xóm Đầm

0

1604 Xóm Đai

0

1605 Xóm Đá Hàng

0

1606 Xóm Đá Dủng

0

1607 Đá Cán

0

1608 Xóm Đá Có

0

1609 Đá Biên

0

1610 Xóm Đa

0

1611 Xóm Đá

0

1612 Xóm Cu

0

1613 Xóm Cu

0

1614 Xóm Cư Phú

0

1615 Xóm Cuong

0

1616 Xóm Cửa Tiểu

0

1617 Xóm Hẹ

0

1618 Xóm Cúng

0

1619 Xóm Cung

0

1620 Xóm Cù Lao

0

1621 Xóm Củi

0

1622 Xóm Cúc

0

1623 Xóm Cục

0

1624 Xóm Cu Bó

0

1625 Xóm Coung

0

1626 Xóm Côt

0

1627 Xóm Cô Sáu

0

1628 Xóm Có Quân

0

1629 Xóm Cồn Tre

0

1630 Xóm Cồn Tòng

0

1631 Xóm Con Tội

0

1632 Xóm Côn Si

0

1633 Cồn Kẽm

0

1634 Xóm Cò Nhíp

0

1635 Xóm Cống Tương

0

1636 Xóm Cống Quan

0

1637 Xóm Con Giầu

0

1638 Xóm Công Điền

0

1639 Xóm Cong

0

1640 Xóm Cống

0

1641 Xóm Côn Đất

0

1642 Xóm Con Cao

0

1643 Xóm Cồn Ao

0

1644 Xóm Con

0

1645 Xóm Côn

0

1646 Xóm Côn

0

1647 Xóm Cồn

0

1648 Xóm Cồn

0

1649 Xóm Cỏ Khêu

0

1650 Xóm Cõi

0

1651 Xóm Côi

0

1652 Xóm Coi

0

1653 Xóm Cói

0

1654 Xóm Cọc Ring

0

1655 Xóm Cốc

0

1656 Xóm Cốc

0

1657 Xóm Cố

0

1658 Xóm Chủ Thu

0

1659 Xóm Chủ Thái

0

1660 Xóm Chủ Sâm

0

1661 Xóm Chuối Nước

0

1662 Xóm Chuối

0

1663 Xóm Chuối

0

1664 Xóm Chiềng

0

1665 Xóm Chung

0

1666 Xóm Chùng

0

1667 Cây Găng

0

1668 Xóm Chủ Lung

0

1669 Xóm Chủ Khiếu

0

1670 Xóm Chu Đông

0

1671 Xóm Chu Chi

0

1672 Xóm Chú Biện

0

1673 Xóm Chùa

0

1674 Xóm Chùa

0

1675 Xóm Chùa

0

1676 Xóm Chùa

0

1677 Xóm Chùa

0

1678 Xóm Chùa Thổ

0

1679 Xóm Chua Thanh

0

1680 Xóm Chủ Ấp Lang

0

1681 Xóm Chùa Ông

0

1682 Xóm Chùa Mới

0

1683 Xóm Chùa

0

1684 Xóm Chùa

0

1685 Xóm Chùa

0

1686 Xóm Chùa

0

1687 Xóm Chùa

0

1688 Xóm Chùa

0

1689 Xóm Chùa

0

1690 Xóm Trò

0

1691 Xóm Chơ Vâng

0

1692 Xóm Chợ Cũ

0

1693 Xóm Chơ Cũ

0

1694 Bà Ký

0

1695 Xóm Chợ

0

1696 Xóm Chợ

0

1697 Xóm Chợ

0

1698 Xóm Chong Bui

0

1699 Xóm Chồn

0

1700 Xóm Chò

0

1701 Xóm Chõi

0

1702 Xóm Chồi

0

1703 Xóm Chọ Hội

0

1704 Xóm Chin Tum

0

1705 Xóm Chính Lợi

0

1706 Xóm Chính

0

1707 Xóm Chinh

0

1708 Xóm Chính

0

1709 Xóm Chim

0

1710 Xóm Chiếu

0

1711 Xóm Chiềng

0

1712 Xóm Chiêng

0

1713 Xóm Chiêng

0

1714 Xóm Chiền

0

1715 Xóm Chiềm

0

1716 Xóm Chi

0

1717 Xóm Chệt Yếu

0

1718 Xóm Chệt Bắc

0

1719 Xóm Chệc

0

1720 Xóm Chày Lưới

0

1721 Xóm Cháy

0

1722 Xóm Chau

0

1723 Xóm Chát

0

1724 Xóm Chạo

0

1725 Xóm Chánh

0

1726 Xóm Chang

0

1727 Xóm Chần

0

1728 Xóm Chầm Diều

0

1729 Xóm Chầm

0

1730 Xóm Châm

0

1731 Xóm Chà Là

0

1732 Xóm Chắc Kha

0

1733 Xóm Chắc Băng

0

1734 Xóm Cha Bình

0

1735 Xóm Cay

0

1736 Xóm Cây Xoài

0

1737 Xóm Cây Ui

0

1738 Xóm Cây Tràm

0

1739 Xóm Cây Sộp

0

1740 Xóm Cây Sao

0

1741 Xóm Cây Sanh

0

1742 Xóm Cây Quít

0

1743 Xóm Cây Ngâu

0

1744 Xóm Cây Mét

0

1745 Xóm Cây Me

0

1746 Xóm Cây Me

0

1747 Xóm Cây Gia

0

1748 Xóm Cây Gia

0

1749 Cây Dừa

0

1750 Xóm Cây Điều

0

1751 Xóm Cây Da

0

1752 Xóm Cây Da

0

1753 Xóm Cây Củi

0

1754 Xóm Cây Chỏ

0

1755 Xóm Cây Cách

0

1756 Xóm Cây

0

1757 Cầu Xài

0

1758 Xóm Cầu Tre

0

1759 Xóm Cầu Số Năm

0

1760 Cầu Sắt

0

1761 Xóm Càu Sắc

0

1762 Cầu Rồng

0

1763 Xóm Cầu Nội

0

1764 Xóm Cầu Ngan

0

1765 Xóm Cầu Mống

0

1766 Xóm Cầu Hin

0

1767 Xóm Cầu Dừa

0

1768 Xóm Câu

0

1769 Xóm Cau

0

1770 Xóm Cầu

0

1771 Xóm Cầu

0

1772 Cát Thượng

0

1773 Xóm Cát Sông Chinh

0

1774 Xóm Cả Trang

0

1775 Xóm Cà Tông

0

1776 Xóm Cả Thân

0

1777 Xóm Cát

0

1778 Xóm Cá Rô

0

1779 Xóm Cao Mên

0

1780 Xóm Cao

0

1781 Cạnh Đền

0

1782 Xóm Cánh

0

1783 Xóm Canh

0

1784 Cây Căng

0

1785 Xóm Cảng

0

1786 Xóm Cấn Chông Thum

0

1787 Xóm Cả Nai

0

1788 Xóm Cận

0

1789 Xóm Can

0

1790 Xóm Can

0

1791 Xóm Cân

0

1792 Xóm Cân

0

1793 Xóm Càn

0

1794 Xóm Cả Minh

0

1795 Xóm Cá Lóc

0

1796 Xóm Cả Lá

0

1797 Xóm Cái Xếp

0

1798 Xóm Cai Trung

0

1799 Xóm Cái Trầu

0

1800 Xóm Cái Tất

0

1801 Xóm Cai Tài

0

1802 Xóm Cái Nước

0

1803 Xóm Cái Nổ

0

1804 Xóm Cái Nhum

0

1805 Xóm Cái Muôi

0

1806 Cái Keo

0

1807 Xóm Cái Dứa

0

1808 Xóm Cái Dứa

0

1809 Cái Đôi Vàm

0

1810 Cái Chanh

0

1811 Xóm Cái Cao

0

1812 Xóm Cái Cá

0

1813 Xóm Cái Bè Sâu

0

1814 Cả Bát

0

1815 Xóm Cải

0

1816 Xóm Cả Huấn

0

1817 Xóm Cá Giầm

0

1818 Xóm Cá Giầm

0

1819 Xóm Cả Gà

0

1820 Xóm Cả Dinh

0

1821 Xóm Cả Chợ

0

1822 Xóm Ca Bơ He

0

1823 Xóm Cá Bông

0

1824 Xóm Ca Bây Nôp

0

1825 Xóm Cà Banh

0

1826 Xóm Cả Bàng

0

1827 Xóm Cả

0

1828 Xóm Cà

0

1829 Xóm Cá

0

1830 Xóm Cả

0

1831 Xóm Cã

0

1832 Xóm Ca

0

1833 Xóm Bương

0

1834 Bưng Tróp

0

1835 Xóm Bưng Tre

0

1836 Xóm Bưng Pha Long

0

1837 Xóm Bưng Lón

0

1838 Xóm Bưng Đìa

0

1839 Xóm Bưng Cồng

0

1840 Xóm Bưng

0

1841 Xóm Bưng

0

1842 Xóm Bưng

0

1843 Xóm Bún

0

1844 Xóm Bu Chum

0

1845 Xóm Bu

0

1846 Xóm Bouri

0

1847 Xóm Bố Sơn

0

1848 Bờ Đập

0

1849 Xóm Bơ

0

1850 Xóm Bông

0

1851 Xóm Bống

0

1852 Xóm Bông

0

1853 Xóm Bộng

0

1854 Xóm Bốn

0

1855 Bồ Cồ

0

1856 Xóm Bô

0

1857 Xóm Bò

0

1858 Xóm Bế

0

1859 Xóm Bình Trước

0

1860 Bình Phước

0

1861 Xóm Bình Nguyên

0

1862 Xóm Bình Long

0

1863 Bình Hòa A

0

1864 Xóm Bình Doãn

0

1865 Xóm Bình Co

0

1866 Xóm Bình Bàu

0

1867 Xóm Bình

0

1868 Xóm Biều

0

1869 Xóm Biện

0

1870 Xóm Biên

0

1871 Xóm Bia

0

1872 Xóm Bẹt

0

1873 Xóm Bếp Bảy

0

1874 Xóm Bèo

0

1875 Xóm Bến Tranh

0

1876 Bến Tranh

0

1877 Xóm Bến Trại

0

1878 Xóm Bên Sông

0

1879 Xóm Bến San

0

1880 Xóm Bên Ruộng

0

1881 Xóm Bến Oản

0

1882 Xóm Bến Nhứt

0

1883 Xóm Bến Mới

0

1884 Bến Luông

0

1885 Xóm Bếnh

0

1886 Xóm Bến Gỗ

0

1887 Xóm Bên Đông

0

1888 Xóm Bến Củi

0

1889 Xóm Bến Cỏ

0

1890 Xóm Bến Bông

0

1891 Bến Bào

0

1892 Xóm Bén

0

1893 Xóm Bến

0

1894 Xóm Béc Trang

0

1895 Xóm Bể

0

1896 Xóm Ba

0

1897 Xóm Bẩy Giớn

0

1898 Xóm Bà Yến

0

1899 Xóm Bà Xã

0

1900 Xóm Bà Xây

0

1901 Xóm Ba Voi Giả

0

1902 Xóm Bàu Sen

0

1903 Xóm Bàu Sao

0

1904 Xóm Bàu Rừa

0

1905 Xóm Bàu Rộng

0

1906 Xóm Bàu Muồng

0

1907 Xóm Bàu Môn

0

1908 Xóm Bàu Lung

0

1909 Xóm Bàu Đông

0

1910 Xóm Bàu Dầu

0

1911 Xóm Bàu Đá

0

1912 Xóm Bầu Chi

0

1913 Xóm Bàu Cả

0

1914 Xóm Bàu Cá

0

1915 Xóm Bàu

0

1916 Xóm Bàu

0

1917 Xóm Bau

0

1918 Xóm Bàu

0

1919 Xóm Ba Trại

0

1920 Xóm Bà Tra

0

1921 Xóm Bà Thiên

0

1922 Xóm Ba Thằng Minh

0

1923 Xóm Bà Tam

0

1924 Xóm Bà Phò

0

1925 Xóm Bà Phó

0

1926 Xóm Bào Thâm

0

1927 Xóm Bảo Sơn

0

1928 Xóm Bào Phong

0

1929 Xóm Bào Năng

0

1930 Xóm Bào Gốc

0

1931 Xóm Bào Đồn

0

1932 Bào Công

0

1933 Xóm Bao Ca

0

1934 Xóm Bàn Tăng

0

1935 Xóm Bà Nhì

0

1936 Bà Nhã

0

1937 Xóm Bà Nhã

0

1938 Xóm Ban Goi

0

1939 Xóm Bàng Lăng

0

1940 Xóm Bang Dung

0

1941 Xóm Băng

0

1942 Xóm Ban

0

1943 Xóm Ban

0

1944 Xóm Băn

0

1945 Xóm Bản

0

1946 Xóm Bà Mía

0

1947 Xóm Bà Lý

0

1948 Xóm Ba Luân

0

1949 Xóm Ba Lũ

0

1950 Xóm Bà Lòi

0

1951 Xóm Ba Lét

0

1952 Xóm Bà Keo

0

1953 Xóm Bãi Xép

0

1954 Xóm Bãi Tre

0

1955 Xóm Bãi Trại

0

1956 Xóm Bài Nhì

0

1957 Xóm Bãi Mía

0

1958 Xóm Bái Gi

0

1959 Bãi Điệp

0

1960 Xóm Bãi Dấu

0

1961 Xóm Bái Đa

0

1962 Xóm Bãi

0

1963 Xóm Bái

0

1964 Xóm Bà Hương

0

1965 Xóm Bà Giỏi

0

1966 Xóm Bà Giãi

0

1967 Xóm Bà Đốt

0

1968 Xóm Ba Đình

0

1969 Xóm Bà Điết

0

1970 Xóm Bà Đả

0

1971 Xóm Bà Côn

0

1972 Xóm Bà Chuổi

0

1973 Xóm Bà Chùa

0

1974 Xóm Bà Chóng

0

1975 Xóm Bà Chà

0

1976 Xóm Bắc Đông

0

1977 Xóm Bắc Đao

0

1978 Xóm Bắc Chet

0

1979 Xóm Ba Cây

0

1980 Xóm Ba Cây

0

1981 Xóm Bắc

0

1982 Xóm Bà Bang

0

1983 Xóm Ba Ao

0

1984 Bà Ai

0

1985 Xóm Bã

0

1986 Xóm Ay Cốt

0

1987 Xóm Ấy

0

1988 Xóm Ấp Lô

0

1989 Xóm Ấp Chanh

0

1990 An Trạch

0

1991 An Phú

0

1992 Xóm An Lợi

0

1993 Xóm An Lộc

0

1994 Xóm An Lão

0

1995 Xóm An Đinh

0

1996 Xóm An Cư

0

1997 Xóm An

0

1998 Xóm Ấm

0

1999 Làng Ấm

0

2000 Xóm Ái

0