Countries

Viet Nam

Page 39 - A list of cities of Viet Nam

# City Population
19001 Cao Hy

0

19002 Cao Hậu Đông

0

19003 Cao Hậu Đoài

0

19004 Cao Hạ

0

19005 Cao Gio

0

19006 Cao Fong

0

19007 Cao Dương

0

19008 Cao Đương

0

19009 Cao Dương

0

19010 Cao Duệ

0

19011 Cạo Du

0

19012 Cao Đình

0

19013 Cao Diên

0

19014 Cao Dean

0

19015 Cao Đa

0

19016 Cao Đà

0

19017 Cao Chu

0

19018 Cao Ca

0

19019 Cao Bộ

0

19020 Cao Bồ

0

19021 Cao Binh

0

19022 Cao Bằng

41112

19023 Cao Bắc Lạng

0

19024 Cao Ái

0

19025 Can Xang

0

19026 Cấn Xá

0

19027 Can Ti

0

19028 Can Ti

0

19029 Cần Thơ

259598

19030 Can Thôn

0

19031 Càn Ròn

0

19032 Cần Phán

0

19033 Cả Nọc

0

19034 Cản Nông

0

19035 Càn Lộc

0

19036 Can Lộc

0

19037 Cẩn Ky

0

19038 Canh Trap

0

19039 Cảnh Tinh

0

19040 Cánh Tiên

0

19041 Canh Tiên

0

19042 Canh Thông

0

19043 Canh Tao

0

19044 Canh Phước

0

19045 Canh Phước

0

19046 Cảnh Phước

0

19047 Cành Phú

0

19048 Canh Phong

0

19049 Cần Hỏi

0

19050 Can Hồ Mông

0

19051 Can Ho

0

19052 Can Hô

0

19053 Can Hô

0

19054 Can Ho

0

19055 Can Hồ

0

19056 Can Hồ

0

19057 Cả Nhỏ

0

19058 Canh Nông

0

19059 Canh Nghiều

0

19060 Canh Nậu

0

19061 Cảnh Mỹ

0

19062 Canh Man

0

19063 Canh Lô

0

19064 Canh Lãnh

0

19065 Canh Lãm

0

19066 Canh Hung

0

19067 Canh Hoạch

0

19068 Canh Hoạch

0

19069 Canh Hoach

0

19070 Canh Giao Trong

0

19071 Cảnh Dương Xã

0

19072 Cấn Hậu

0

19073 Canh An

0

19074 Cánh An

0

19075 Dương Cảnh

0

19076 Cang Tinh Van

0

19077 Càng Thượng

0

19078 Cang Tây

0

19079 Cảng Sốt

0

19080 Càng Nổc

0

19081 Càng Long

0

19082 Cần Giờ

55137

19083 Cang Đông

0

19084 Cang Ban

0

19085 Cần Đước

0

19086 Cần Giuộc

152200

19087 Can Dong

0

19088 Cần Đen

0

19089 Cẩm Ý

0

19090 Cẩm Ý Đông

0

19091 Cẩm Xuyên

0

19092 Câm Xe

0

19093 Cẫm Vong

0

19094 Câm Vân

0

19095 Cẩn Văn

0

19096 Cẩm Tú

0

19097 Cẩm Trường

0

19098 Cầm Trương

0

19099 Cam Trong

0

19100 Cam Tiet

0

19101 Cam Tiêm

0

19102 Cẩm Tiêm

0

19103 Cẩm Thủy

0

19104 Cầm Thượng

0

19105 Cam Thượng

0

19106 Cam Thượng

0

19107 Cam Thơ

0

19108 Cẩm Thôn

0

19109 Cam Thon

0

19110 Cẩm Thanh

0

19111 Cẩm Thạch

0

19112 Câm Tchang

0

19113 Cấm Sơn

0

19114 Cam Sơn

0

19115 Cẩm Sơn

0

19116 Cẩm Sô

0

19117 Cam Sá Phó

0

19118 Cam Ruong

0

19119 Cam Ranh

146771

19120 Cam Ràm

0

19121 Cam Quang

0

19122 Cẩm Phổ

0

19123 Cẩm Phô

0

19124 Cẩm Phả Port

0

19125 Cẩm Phả Mines

135477

19126 Cẩm Phả

0

19127 Cảm Nhân

0

19128 Cam Ngu

0

19129 Cam Ngọc

0

19130 Cam Ngọc

0

19131 Cẩm Nga

0

19132 Cẩm Nê

0

19133 Cẩm Nang

0

19134 Bản Cam Ma

0

19135 Cẩm Mỹ

0

19136 Cam Mỹ

0

19137 Cẩm Mỹ

0

19138 Cam Mun

0

19139 Cẩm Lý

0

19140 Cam Ly

0

19141 Cẩm Long

0

19142 Cam Lộ

0

19143 Cam Lo

0

19144 Cam Lộ

0

19145 Cẩm La

0

19146 Cẩm Lâu Nam

0

19147 Cam Làm Thương

0

19148 Cam Lâm Dông

0

19149 Cam Lâm

0

19150 Cam Lai

0

19151 Cẩm La

0

19152 Cẩm La

0

19153 Cẩm La

0

19154 Câm La

0

19155 Câm Kìa

0

19156 Cẩm Khê

0

19157 Cẩm Khê

0

19158 Cam Kam

0

19159 Ca Mieng

0

19160 Cẩm Hoàng

0

19161 Cam Fat

0

19162 Camen

0

19163 Cam Đường

0

19164 Cam Đức

0

19165 Cảm Doài

0

19166 Cam Đich

0

19167 Cám Dầu Xóm

0

19168 Cam Dao

0

19169 Cam Đán

0

19170 Cam Đẵm

0

19171 Cẩm Đái

0

19172 Cẩm Đái

0

19173 Cam Co Ram

0

19174 Cam Chú

0

19175 Cam Chù

0

19176 Cam Cho

0

19177 Cam Chiêng

0

19178 Cam Chèn

0

19179 Cam Chàng

0

19180 Cẩm Cầu

0

19181 Cam Búa

0

19182 Cam Bôi

0

19183 Cam Bồ

0

19184 Cẩm Bào

0

19185 Cảm Bào

0

19186 Cẩm Bào

0

19187 Cam Bai

0

19188 Câm Bái

0

19189 Ca Ma

0

19190 Cà Mau

111894

19191 Cam An

0

19192 Cẩm An

0

19193 Ca Luong

0

19194 Ca Lon

0

19195 Calok

0

19196 Ca Lôc

0

19197 Calang

0

19198 Ga Lang

0

19199 Ca La

0

19200 Cái Vạn

0

19201 Cái Trầu

0

19202 Cai Tiên

0

19203 Cai Tiao

0

19204 Cái Thia

0

19205 Cái Tầu Thượng

0

19206 Cái Tàu Hạ

0

19207 Cai Soum

0

19208 Cai Sen

0

19209 Thị Trấn Cái Rồng

0

19210 Cái Răng

0

19211 Cái Nước

0

19212 Cái Nứa

0

19213 Cái Nhum

0

19214 Càing Haye

0

19215 Cái Ngay

0

19216 Cái Mơn

0

19217 Cai Lậy

0

19218 Cai Lan

0

19219 Cai Lan

0

19220 Cai Lân

0

19221 Cai Kiên

0

19222 Cai Kien

0

19223 Cái Đôi

0

19224 Cái Đài

0

19225 Cái

0

19226 Cái Bè

0

19227 Cái Ba

0

19228 Ca Giun

0

19229 Ca Điệp

0

19230 Cà Đạc

0

19231 Ca Công

0

19232 Cách Linh

0

19233 Các Gia

0

19234 Cá Căn

0

19235 Kè Bông

0

19236 Bu Yu M’pol

0

19237 Bù Yul

0

19238 Bu Yu Dok

0

19239 Bu Yu

0

19240 Bu Yock Tung

0

19241 Bu Yeton

0

19242 Bu Yam Phuc

0

19243 Bu Yal

0

19244 Bu Ya Lou

0

19245 Bu Ya

0

19246 Bu Xa Trần

0

19247 Bu Xà Tốc

0

19248 Bu Xar

0

19249 Bu Xang

0

19250 Bu Xách

0

19251 Bu Xà Bum

0

19252 Bu Tung

0

19253 Bù Tam

0

19254 Bu Tulung

0

19255 Bu Trum

0

19256 Bu Tron Sadok

0

19257 Bu Tron Kadouil

0

19258 Bu Tron I

0

19259 Bu Trit Sa

0

19260 Bu Trit Nho

0

19261 Bu Trit Dầm

0

19262 Bu Trênâr

0

19263 Bút Phong

0

19264 Bu Tom Rang

0

19265 Bu Tom

0

19266 Bút Liễn

0

19267 Bu Thior

0

19268 Bu Thion

0

19269 Tek Xong

0

19270 Tek Nhỏ

0

19271 Bu T’chueng

0

19272 Bu T’chop

0

19273 Bu Tchâo Nho

0

19274 Bu Tchan Saum

0

19275 Bu Sri

0

19276 Bu Sré

0

19277 Bu Sré

0

19278 Bu Sré

0

19279 Bu Siett

0

19280 Bu Sar

0

19281 Bu Roy A

0

19282 Bu Row

0

19283 Bu Roum

0

19284 Bu Rnôm

0

19285 Bu Rnhat

0

19286 Bu Rnard

0

19287 Bu R’mlé

0

19288 Bu R’matt

0

19289 Bu R’matt

0

19290 Bu R’liêng

0

19291 Bu R’leh

0

19292 Bu Rlah

0

19293 Bu R’la

0

19294 Bu R’koul

0

19295 Bù Rkoul

0

19296 Bu Rham

0

19297 Bu Reil

0

19298 Bu Reï

0

19299 Bu R’du

0

19300 Bu R’dang

0

19301 Bu Pul Meub

0

19302 Bu Prang

0

19303 Bu Prámâr

0

19304 Bu Pouol

0

19305 Bù Pluk

0

19306 Bu Pi Tre

0

19307 Bu Pang

0

19308 Bu Pal Kham

0

19309 Bửu Long

0

19310 Buôn Young

0

19311 Buôn Yong

0

19312 Buôn Yong (1)

0

19313 Buôn Yong Hat

0

19314 Buôn Yông Brah

0

19315 Buôn Yĕ

0

19316 Ya Wăm

0

19317 Buôn Ya Soup

0

19318 Buôn Ya Soup

0

19319 Buôn Yang Reh

0

19320 Yang Lá Một

0

19321 Buôn Yang Bông

0

19322 Buôn Xanh

0

19323 Buôn Wing

0

19324 Buôn Wik

0

19325 Bu Wiao

0

19326 Buôn Wiao

0

19327 Buôn U

0

19328 Buôn Tur

0

19329 Buôn Tur

0

19330 Buôn Tur

0

19331 Buôn Tuôr

0

19332 Buôn Tương

0

19333 Buôn Tung

0

19334 Buôn Tuda Ditt

0

19335 Buôn Tsuke

0

19336 Buôn Trum

0

19337 Buôn Tring

0

19338 Buôn Triêk

0

19339 Buôn Tria

0

19340 Buôn Tria

0

19341 Buôn Treun

0

19342 Buôn Trêa Yao

0

19343 Buôn Trêa Tu

0

19344 Buôn Trêa Mmăn

0

19345 Buôn Trấp

0

19346 Buôn Trang

0

19347 Buôn Tour

0

19348 Buôn Tör Lun

0

19349 Tong Yu

0

19350 Buôn Tơng Dơk

0

19351 Buôn Tỏng Lêà

0

19352 Buôn Tlung

0

19353 Buôn Tlier

0

19354 Buôn Ting Wil Manh

0

19355 Buôn Chảm A

0

19356 Buôn Chảm B

0

19357 Buôn Thứ

0

19358 Buôn Thing

0

19359 Buôn Thet

0

19360 Buôn Thạch Trại I

0

19361 Buôn Thạch Trại

0

19362 Buôn Thạch Hòm

0

19363 Buôn Thạch Bay

0

19364 Buôn Tchieng Kao

0

19365 Tăng Mai

0

19366 Buôn Tah

0

19367 Buôn Sŭt Mdrang

0

19368 Suối Mít

0

19369 Suối Câu

0

19370 Suối Bạc

0

19371 Buôn Sré U

0

19372 Buôn S’ran

0

19373 Buôn Snarr

0

19374 Buôn Sarr

0

19375 Buôn Sah

0

19376 Buôn Rop

0

19377 Buôn Rơ Cai B

0

19378 Buôn Rơ Cai A

0

19379 Buôn R’liêng

0

19380 Buôn Riong You

0

19381 Buôn Riong Deung

0

19382 Buôn Riêng

0

19383 Buôn R’hang

0

19384 Buôn Reum

0

19385 Buôn Reum

0

19386 Buôn Rê Hê

0

19387 Buôn Ra Pora

0

19388 Buôn Pưk Prong

0

19389 Buôn Pung

0

19390 Pu Hiên

0

19391 Pu Huê

0

19392 Buôn Puan

0

19393 Buôn Proyou

0

19394 Buôn Pro Trong

0

19395 P Roh Ngô

0

19396 Buôn Pók

0

19397 Buôn Plưm

0

19398 Buôn Pluc

0

19399 Buôn Pinao

0

19400 Buôn Pi Leo

0

19401 Buôn Phoke

0

19402 Buôn Phan

0

19403 Buôn Pang Sô

0

19404 Buôn Pang Sim

0

19405 Buôn Pan

0

19406 Buôn Oll

0

19407 Buôn Nui

0

19408 Buôn Nieun

0

19409 Buôn Niêng

0

19410 Buôn Nié Ea Sah

0

19411 Buôn Ngô

0

19412 Buôn Né

0

19413 Buôn N’dut

0

19414 Buôn N’drung Ja

0

19415 Buôn N’drung Ja

0

19416 Buôn N’drung

0

19417 Buôn Ndrecht

0

19418 Buôn Nang

0

19419 Buôn Nang Kralang

0

19420 M’Jui

0

19421 Buôn Mùi

0

19422 Buôn M’trong

0

19423 Buôn Mrưm

0

19424 Buôn Mrông

0

19425 Buôn Mrông

0

19426 Buôn Mrông Ae Thu

0

19427 Buôn M’rao

0

19428 Buôn M’phơng

0

19429 Buôn Moar

0

19430 Buôn M’nguan

0

19431 Buôn M’nar

0

19432 Buôn Mnang

0

19433 Buôn Mnang

0

19434 Buôn Liêng Một

0

19435 Buôn M’lia

0

19436 Buôn Mlang

0

19437 Buôn Mium

0

19438 Buôn Mih

0

19439 Buôn M’hap

0

19440 Buôn Mhang

0

19441 Buôn M’gơm

0

19442 M’Chan

0

19443 Buôn Ma Thuột

146975

19444 Buôn Méra

0

19445 Buôn M’dung

0

19446 Buôn M’dout

0

19447 Buôn M’briu

0

19448 Buôn M’brê

0

19449 Buôn Mblỏt

0

19450 Buôn M Bê

0

19451 Buôn Ma Ble

0

19452 Buôn Mã

0

19453 Buôn Ly

0

19454 Buôn Liêng Krăk Một

0

19455 Liêng Trang Một

0

19456 Buôn Le

0

19457 Buôn Lang

0

19458 Buôn Lạch Rung

0

19459 Lách Lơ

0

19460 Buôn Lạc Dương

0

19461 Buôn Lác

0

19462 Buôn Ky

0

19463 Buôn Kuop

0

19464 Buôn Kuăng

0

19465 Buôn K’tholl

0

19466 Buôn Krum

0

19467 Buôn Krông Pach

0

19468 Buôn Krông K’mar

0

19469 Buôn Krông Bông

0

19470 Buôn Kron

0

19471 Buôn Kroé

0

19472 Buôn Krôa

0

19473 Krôa A

0

19474 Krôa B

0

19475 Buôn K’rla

0

19476 Buôn Kriu

0

19477 Buôn Krèh

0

19478 Buôn K’Rang

0

19479 Buôn Kram

0

19480 Buôn Krăk

0

19481 Kô Tam

0

19482 Buôn Kô Sir

0

19483 Buôn Kor Toung

0

19484 Buôn Konho

0

19485 Buôn Kô M’lêo

0

19486 Buôn Kô Emông

0

19487 Buôn Kô Emông

0

19488 Buôn Kô Emông

0

19489 Buôn Ko Ea Dung

0

19490 Buôn Kô

0

19491 Buôn Knul

0

19492 Buôn Kniêt

0

19493 Buôn Knier

0

19494 Buôn Knier

0

19495 Buôn Knac

0

19496 Buôn Kna

0

19497 Buôn Kmrong

0

19498 Buôn Kmrâng Prŏng

0

19499 Buôn Kmăn

0

19500 Buôn Kli

0