Countries

Viet Nam

Page 3 - A list of cities of Viet Nam

# City Population
1001 Xóm Pang Xo

0

1002 Xóm Pang Ra

0

1003 Xóm Ôu

0

1004 Ô Tưng

0

1005 Xóm Ô Tre Nhỏ

0

1006 Xóm Ô Rô

0

1007 Xóm Ông Trương

0

1008 Xóm Ông Tớn

0

1009 Ông Thầy

0

1010 Xóm Ông Ra

0

1011 Xóm Ông Phùng

0

1012 Xóm Ông Phịt

0

1013 Xóm Ông Nhơn

0

1014 Xóm Ông Ngữ

0

1015 Xom Ông Linh

0

1016 Xóm Ông Lãnh

0

1017 Xóm Ông Kỳ

0

1018 Xóm Ông Kèo

0

1019 Xóm Ông Hung

0

1020 Xóm Ông Hó

0

1021 Xóm Ông Đội

0

1022 Xóm Ông Đội

0

1023 Xóm Ông Đô

0

1024 Ông Do

0

1025 Ông Đình

0

1026 Xóm Ông Đều

0

1027 Xóm Ông Bóp

0

1028 Ô Tre Lớn

0

1029 Xóm Ô Đung

0

1030 Xóm Ô Bấp

0

1031 Xóm Oang

0

1032 Xóm Ô

0

1033 Xóm Nước Trong

0

1034 Nước Thang

0

1035 Nước Nóng

0

1036 Xóm Nước Mặn

0

1037 Xóm Nước Hoang

0

1038 Xóm Nước Hậu

0

1039 Xóm Nước

0

1040 Xóm Nước

0

1041 Xóm Núi Máy

0

1042 Xóm Núi

0

1043 Xóm Nong

0

1044 Xóm Nôm

0

1045 Xóm Niêm

0

1046 Xóm Niêm

0

1047 Xóm Nhứt Cường

0

1048 Xóm Nhương

0

1049 Xóm Nhàng

0

1050 Xóm Nhuan Ha

0

1051 Xóm Nhót

0

1052 Xóm Nhớn

0

1053 Xóm Nhi Só

0

1054 Xóm Nhiều

0

1055 Xóm Nhà Thờ

0

1056 Xóm Nhà Thờ

0

1057 Xóm Nhà Thờ

0

1058 Xóm Nhà Thờ

0

1059 Xóm Nhà Thờ

0

1060 Xóm Nhà Thờ

0

1061 Xóm Nhắn

0

1062 Xóm Nhăn Hoa

0

1063 Xóm Nhân Hòa

0

1064 Xóm Nhân

0

1065 Xóm Nhà Mát

0

1066 Xóm Nhai

0

1067 Xóm Nhà Đồng

0

1068 Xóm Nhà Đen

0

1069 Xóm Nhà Đài

0

1070 Xóm Nha

0

1071 Xóm Nha

0

1072 Xóm Nguyên

0

1073 Xóm Ngưu

0

1074 Xóm Ngọn

0

1075 Xóm Ngon

0

1076 Xóm Ngoi Lau

0

1077 Xóm Ngọc Hòa

0

1078 Xóm Ngoan

0

1079 Xóm Ngoài

0

1080 Xóm Ngoai

0

1081 Xóm Ngoài

0

1082 Xóm Ngoai

0

1083 Xóm Ngoại

0

1084 Xóm Ngoại

0

1085 Xóm Ngoài

0

1086 Xóm Ngoa

0

1087 Xóm Ngô

0

1088 Xóm Ngã Tư Cạnh Đền

0

1089 Xóm Ngã Tư

0

1090 Xóm Ngã Tư

0

1091 Xóm Ngáp

0

1092 Xóm Ngan Trâu

0

1093 Xóm Ngành

0

1094 Xóm Ngan

0

1095 Xóm Ngã Cậy

0

1096 Xóm Ngã Ba An Ninh

0

1097 Xóm Nè

0

1098 Xóm Nâu Van

0

1099 Xóm Nâu

0

1100 Xóm Na Tung

0

1101 Xóm Nàng Chưng

0

1102 Xóm Nam

0

1103 Xóm Nam

0

1104 Xóm Năm Khanh

0

1105 Xóm Nam Giáp

0

1106 Xóm Nam Cang

0

1107 Xóm Mỹ Xuân

0

1108 Xóm Mỹ Thuận

0

1109 Xóm Mỹ Thọ

0

1110 Xóm Mỹ Tho

0

1111 Xóm Mỹ Thành

0

1112 Xóm Mỹ Thanh

0

1113 Mỹ Thạnh

0

1114 Xóm Mỹ Phước

0

1115 Xóm Mỹ Lợi

0

1116 Xóm Mỹ Lộc

0

1117 Xóm Mỹ Điền

0

1118 Xóm Mỹ Ca

0

1119 Xóm Mỹ Ca

0

1120 Xóm Mỹ

0

1121 Xóm Mường Kinh

0

1122 Xóm Mương Đào

0

1123 Xóm Mương Đắc

0

1124 Xóm Mương Ban

0

1125 Xóm Mười Ưởng

0

1126 Xóm Mũi

0

1127 Xóm Mu Hang

0

1128 Xóm Muc

0

1129 Xóm Mơ

0

1130 Xóm Mó Thi Cu

0

1131 Xóm Mới

0

1132 Xóm Mới

0

1133 Xóm Mới

0

1134 Xóm Mới

0

1135 Xóm Mới

0

1136 Xóm Mới

0

1137 Xóm Mới

0

1138 Xóm Mới

0

1139 Xóm Mới

0

1140 Xóm Mới

0

1141 Xóm Mơi

0

1142 Xóm Mới

0

1143 Xóm Mới

0

1144 Xóm Mới

0

1145 Xóm Mới

0

1146 Xóm Mợ Hai

0

1147 Xóm Muồng

0

1148 Xóm Muồi

0

1149 Xóm Mói

0

1150 Xóm Mộc Đức

0

1151 Xóm Mọc

0

1152 Xóm Mo

0

1153 Xóm Mõ

0

1154 Xóm Mô

0

1155 Xóm Mô

0

1156 Xóm Mò

0

1157 Xóm Mit

0

1158 Xóm Mít

0

1159 Xóm Miếu

0

1160 Xóm Miếu

0

1161 Xóm Miếu

0

1162 Xóm Miễn Hội

0

1163 Xóm Mía

0

1164 Xóm Mía

0

1165 Xóm Mẹt Lung

0

1166 Xóm Me

0

1167 Xóm Máy

0

1168 Xóm Mật Cật

0

1169 Xóm Mắt Cát

0

1170 Xóm Mật

0

1171 Xóm Mât

0

1172 Xóm Mật

0

1173 Xóm Mâ Phào

0

1174 Xóm Ma Ni

0

1175 Xóm Man Hoa

0

1176 Xóm Mành

0

1177 Xóm Mang

0

1178 Xóm Mang

0

1179 Xóm Ma Na

0

1180 Xóm Mán

0

1181 Xóm Mận

0

1182 Xóm Man

0

1183 Xóm Mân

0

1184 Xóm Ma Lâu

0

1185 Xóm Mạc

0

1186 Na Bằng

0

1187 Xóm Ma

0

1188 Xóm Ma

0

1189 Xóm Lý Trung

0

1190 Xóm Lỳ Thuận

0

1191 Xóm Lý Du

0

1192 Xóm Lý

0

1193 Xóm Lu Tupe

0

1194 Xóm Lu Tupe

0

1195 Xóm Lương

0

1196 Xóm Lường

0

1197 Xóm Lươm

0

1198 Xóm Luong

0

1199 Xóm Luối

0

1200 Lưa Thượng

0

1201 Xóm Lung Môn

0

1202 Xóm Lung Cần Thơ

0

1203 Xóm Lung

0

1204 Xóm Lung

0

1205 Xóm Lục Viên

0

1206 Xóm Lục Ô

0

1207 Xóm Lò Vôi

0

1208 Xóm Lò Than

0

1209 Xóm Lôp

0

1210 Xóm Lơp

0

1211 Xóm Lớn Rạch Giồng

0

1212 Xóm Lớn

0

1213 Xóm Lơn

0

1214 Xóm Lớn

0

1215 Xóm Long Xuân

0

1216 Xóm Long Xé

0

1217 Long Trường

0

1218 Xóm Long Moi

0

1219 Xóm Long Dức

0

1220 Xóm Lón

0

1221 Xóm Loi Trao

0

1222 Xóm Lò Gạch

0

1223 Xóm Lo Be

0

1224 Xóm Lô

0

1225 Xóm Lo

0

1226 Xóm Liêng Đơng

0

1227 Xóm Liên

0

1228 Xóm Lá

0

1229 Xóm Lay

0

1230 Xóm La Vân

0

1231 Xóm Lau

0

1232 Xóm Lát

0

1233 Xóm Lát

0

1234 Xóm Lấp

0

1235 Xóm Lao

0

1236 Xóm Làng

0

1237 Xóm Làng

0

1238 Xóm Lang

0

1239 Xóm Láng Tranh

0

1240 Xóm Làng Biển

0

1241 Xóm Lóng

0

1242 Xóm Lạng

0

1243 Xóm Làng

0

1244 Xóm Lang

0

1245 Xóm Làng

0

1246 Xóm Làng

0

1247 Xóm Làng

0

1248 Xóm Làng

0

1249 Xóm Láng

0

1250 Xóm Láng

0

1251 Xóm Làng

0

1252 Xóm Lâm Đô

0

1253 Xóm Lam

0

1254 Xóm Lấm

0

1255 Xóm Lâm

0

1256 Xóm Lẩm

0

1257 Xóm Lai Thôm

0

1258 Xóm Lai

0

1259 La Ghi

0

1260 Xóm Lá Đang

0

1261 Xóm Lạc

0

1262 Xóm Kondroum

0

1263 Xóm Komit

0

1264 Xóm Kinh

0

1265 Xóm Kinh Xáng Mới

0

1266 Xóm Kinh Xáng

0

1267 Xóm Kinh Xáng

0

1268 Xóm Kinh Vịnh Phong

0

1269 Xóm Kinh Trên

0

1270 Xóm Kinh Tổng Bồi

0

1271 Xóm Kinh Rạch Rơp

0

1272 Kinh Nhỏ

0

1273 Xóm Kinh Ngan

0

1274 Xóm Kinh Mười Ba

0

1275 Xóm Kinh Mốp Năm

0

1276 Xóm Kinh Mới

0

1277 Xóm Kinh Mai

0

1278 Xóm Kinh Hương Biền Lẹo

0

1279 Xóm Kinh Dài

0

1280 Kinh Cùng

0

1281 Xóm Kinh Bà Beo

0

1282 Xóm Kính

0

1283 Xóm Kinh

0

1284 Xóm Kin Doi

0

1285 Xóm Kin

0

1286 Xóm Kim Qui

0

1287 Xóm Kiến Vàng

0

1288 Xóm Kiến

0

1289 Xóm Khuyên

0

1290 Xóm Khu Tượng

0

1291 Xóm Khu Thương

0

1292 Xóm Khon

0

1293 Xóm Khoang

0

1294 Xóm Khiên

0

1295 Xóm Khe

0

1296 Xóm Khe

0

1297 Xóm Khéu

0

1298 Xóm Khe Lỗ

0

1299 Xóm Khe Chè

0

1300 Xóm Khê

0

1301 Xóm Khê

0

1302 Xóm Khe

0

1303 Cây Méc

0

1304 Xóm Khao

0

1305 Xóm Khánh Hòa

0

1306 Xóm Khám Đạt

0

1307 Xóm Khàm

0

1308 Xóm Kháy

0

1309 Xóm Khách

0

1310 Xóm Ken

0

1311 Xóm Kalep

0

1312 Xóm Kagne

0

1313 Xóm Kadou

0

1314 Xóm Hưu

0

1315 Xóm Hương Viết Cần

0

1316 Xóm Hương Tuần Xáng

0

1317 Xóm Hương Sư

0

1318 Xóm Hương Quản Dỏng

0

1319 Xóm Hương Phùng

0

1320 Xóm Hương Nao Hội

0

1321 Xóm Hương Mười

0

1322 Xóm Hương Lưu

0

1323 Xóm Hương Hộ

0

1324 Xóm Hương Điền Nghét

0

1325 Xóm Hương Cấn

0

1326 Xóm Hưng Nhượng

0

1327 Xóm Hung

0

1328 Xóm Hung

0

1329 Xóm Hổ Soai

0

1330 Xóm Hòn

0

1331 Xóm Hồm

0

1332 Xóm Hội Đồng Thiện

0

1333 Xóm Hội Đồng Chiên

0

1334 Xóm Hoi

0

1335 Xóm Hoi

0

1336 Xóm Ho Dồn

0

1337 Xóm Hốc Hòa

0

1338 Xóm Hóc Hỏa

0

1339 Xóm Hóc

0

1340 Xóm Hoành Táu

0

1341 Xóm Hòa Long

0

1342 Xóm Hoài

0

1343 Xóm Hòa An

0

1344 Xóm Hóa

0

1345 Tân Hạ Một

0

1346 Xóm Hâu

0

1347 Xóm Hào Cáo

0

1348 Xóm Hàng

0

1349 Xóm Hàng

0

1350 Xóm Hấm

0

1351 Xóm Hấm

0

1352 Xóm Haléou

0

1353 Xóm Hai Ngọ

0

1354 Hải Hồ

0

1355 Xóm Ha Bo

0

1356 Xóm Hà

0

1357 Xóm Ha

0

1358 Xóm Ha

0

1359 Xóm Ha

0

1360 Xóm Hà

0

1361 Xóm Hạ

0

1362 Xóm Guiong

0

1363 Xóm Gùa

0

1364 Xóm Gò

0

1365 Gò Sui

0

1366 Gò Sồng

0

1367 Xóm Gò Rùa

0

1368 Xóm Gò Ổi

0

1369 Xóm Gò Mới

0

1370 Xóm Gò Me

0

1371 Xóm Gò Mắc Miễu

0

1372 Xóm Go Gia

0

1373 Xóm Gốe

0

1374 Xóm Gốc Gia

0

1375 Xóm Bóp

0

1376 Xóm Gò Cát

0

1377 Xóm Gôc

0

1378 Xóm Gò

0

1379 Xóm Giuống

0

1380 Xóm Giuống

0

1381 Xóm Giữa

0

1382 Xóm Giữa

0

1383 Xóm Giữa

0

1384 Xóm Giữa

0

1385 Xóm Giữa

0

1386 Xóm Giữa

0

1387 Xóm Giữa

0

1388 Xóm Giữa

0

1389 Xóm Giữa

0

1390 Xóm Giữa

0

1391 Xóm Giùng

0

1392 Xóm Dùng

0

1393 Xóm Giu Chong

0

1394 Xóm Giựa

0

1395 Xóm Giua

0

1396 Xóm Giu

0

1397 Xóm Giớn

0

1398 Xóm Giồng

0

1399 Xóm Giồng Trầu

0

1400 Xóm Giồng Tràm

0

1401 Xóm Giồng Tra

0

1402 Xóm Giồng Sến

0

1403 Xóm Giồng Rừng

0

1404 Xóm Giồng Ông Tán

0

1405 Xóm Giồng Ông Neo

0

1406 Xóm Giồng Mù U

0

1407 Xóm Giồng Mới

0

1408 Xóm Giồng Mồ Côi

0

1409 Xóm Giồng Miễu

0

1410 Xóm Giồng Lai Thông

0

1411 Xóm Giồng Giếng

0

1412 Giồng Giá

0

1413 Xóm Giồng Giài

0

1414 Xóm Giồng Gia

0

1415 Xóm Giồng Dứa

0

1416 Xóm Giồng Dầu

0

1417 Giồng Cùi

0

1418 Xóm Giồng Cũ

0

1419 Xóm Giồng Chùa

0

1420 Xóm Giồng Cây Me

0

1421 Xóm Giồng Cám

0

1422 Xóm Giồng Cấm

0

1423 Xóm Giồng Cà

0

1424 Xóm Giồng Bông

0

1425 Xóm Giồng Bà Tang

0

1426 Xóm Giồng Bà Lẩy

0

1427 Xóm Giông

0

1428 Xóm Giối

0

1429 Xóm Gioc Khoi

0

1430 Xóm Giọc

0

1431 Xóm Giốc

0

1432 Xóm Gio

0

1433 Xóm Gio

0

1434 Xóm Giều

0

1435 Xóm Giếng Triềng

0

1436 Xóm Giếng

0

1437 Xóm Giem

0

1438 Xóm Giâu

0

1439 Xóm Bầu

0

1440 Xòm Già Ten

0

1441 Xóm Giáp

0

1442 Xóm Giáp Nước

0

1443 Giáp Nước

0

1444 Xóm Giap

0

1445 Xóm Giang

0

1446 Xóm Giàn

0

1447 Xóm Giàm Đinh

0

1448 Xóm Giam

0

1449 Xóm Giai

0

1450 Xóm Giãi

0

1451 Xóm Gia Hội

0

1452 Xóm Giác

0

1453 Xóm Gia

0

1454 Xóm Gi

0

1455 Xóm Gát

0

1456 Xóm Gảnh Bà Hiền

0

1457 Xóm Eo

0

1458 Làng Di

0

1459 Xóm Đường Trâu

0

1460 Xóm Dường Quan

0

1461 Xóm Dương Long

0

1462 Xóm Đường Láng

0

1463 Xóm Đương Đâu

0

1464 Xóm Đương Đạo

0

1465 Xóm Dương Dam

0

1466 Đường Cột

0

1467 Xóm Đường Chùa

0

1468 Xóm Đương

0

1469 Xóm Dươi

0

1470 Xóm Dưới

0

1471 Xóm Dươi

0

1472 Xóm Dưới

0

1473 Xóm Đức Tích

0

1474 Xóm Đức Hậu

0

1475 Xóm Đức Hạnh

0

1476 Xóm Đức Chúa Bà

0

1477 Xóm Đưc Bà

0

1478 Xóm Dưa

0

1479 Xóm Dữa

0

1480 Xóm Dứa

0

1481 Xóm Dữa

0

1482 Xóm Dừa

0

1483 Xóm Dừa

0

1484 Xóm Dứa

0

1485 Xóm Dữa

0

1486 Xóm Đùng Đất Vân Tiên

0

1487 Xóm Dung

0

1488 Xóm Đung

0

1489 Xóm Dung

0

1490 Xóm Đụm

0

1491 Xóm Dùi

0

1492 Xóm Dũ Dĩ

0

1493 Xóm Đúc

0

1494 Xóm Dùa

0

1495 Xóm Dùa

0

1496 Xóm Dua

0

1497 Xóm Đốt Đó

0

1498 Hót Đót

0

1499 Xóm Đợi

0

1500 Xóm Đồng

0